Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4532-НС
София, 17 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 10 (10-4) от 17.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез пълномощника Десислава Стефанова Николова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4404-НС от 04.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 120 (сто и двадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 120 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-235 от 17.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 119 (сто и деветнадесет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. Едно от лицата не отговаря на изискванията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 119 упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

  №

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Ивона Александрова Иванова

 

2.       

Ивелина Йорданова Донкова

 

3.       

Свилена Янкова Андреева

 

4.       

Пламен Недков Георгиев

 

5.       

Цветелин Генчев Митков

 

6.       

Силвия Руменова Терзиева

 

7.       

Стоян Йорданов Великов

 

8.       

Валентина Христова Йорданова

 

9.       

Бойко Венциславов Митов

 

10.  

Емилия Атанасова Русанова

 

11.  

Ирина Христова Гичева

 

12.  

Христина Максимова Христова

 

13.  

Моника Малинова Ангелова

 

14.  

Александра Благоева Юнакова

 

15.  

Христо Руменов Николов

 

16.  

Людмил Благоев Маринов

 

17.  

Силвия Данчева Чорбаджийска-Първановска

 

18.  

Павел Софрониев Пешов

 

19.  

Николета Викторова Петрова

 

20.  

Иван Георгиев Иванов

 

21.  

Ина Йонкова Иванова

 

22.  

Александър Емилов Александров

 

23.  

Стефан Цветиев Цеков

 

24.  

Даниел Цветиев Цеков

 

25.  

Виктория Емилова Христова

 

26.  

Даниел Вълчев Жилиев

 

27.  

Ивайло Илиев Трифонов

 

28.  

Иван Илиянов Илиев

 

29.  

Мария Василева Йорданова

 

30.  

Мирослав Живков Яръмов

 

31.  

Петър Иванов Панайотов

 

32.  

Радослав Николаев Димитров

 

33.  

Яна Миленова Русева

 

34.  

Елена Маркова Камарева

 

35.  

Константин Тодоров Недев

 

36.  

Николай Марио Иванов

 

37.  

Росица Георгиев Зотева

 

38.  

Стефан Петков Грозев

 

39.  

Стойко Димитров Запрянов

 

40.  

Стоян Божидаров Георгиев

 

41.  

Таня Асенова Николова

 

42.  

Емил Костадинов Захариев

 

43.  

Йордан Георгиев Влахов

 

44.  

Мария Йорданова Паликарова

 

45.  

Георги Иванов Смилянов

 

46.  

Николай Емилов Колчев

 

47.  

Сергей Василев Стойнов

 

48.  

Георги Борисов Биволски

 

49.  

Бисерка Василева Деянова

 

50.  

Иван Георгиев Смилянов

 

51.  

Стойчо Христов Георгиев

 

52.  

Ангел Емилов Лазаров

 

53.  

Гено Христов Генов

 

54.  

Йордан Атанасов Стоянов

 

55.  

Костадин Петров Дамянов

 

56.  

Йордан Димитров Илиев

 

57.  

Мариела Петрова Залъмова

 

58.  

Марийка Йорданова Миткова

 

59.  

Ангелина Христова Желева

 

60.  

Христо Денков Илиев

 

61.  

Геновева Руменова Кацарова

 

62.  

Георги Ангелов Макавеев

 

63.  

Стефан Мирчев Банев

 

64.  

Магдалена Асенова Заимова

 

65.  

Виолета Цанкова Дудева

 

66.  

Иван Цецов Цачев

 

67.  

Галя Цветанова Георгиева

 

68.  

Цанислав Дилянов Мончев

 

69.  

Галина Недкова Георгиева

 

70.  

Даниела Петрова Жечева

 

71.  

Красимир Янков Костадинов

 

72.  

Димитър Калоянов Калоянов

 

73.  

Георги Атанасов Мирчев

 

74.  

Георги Иванов Иванов

 

75.  

Кристина Павлова Ангелова

 

76.  

Маринела Станкова Христова

 

77.  

Моника Стойчева Христова

 

78.  

Петър Христов Петров

 

79.  

Младен Иванов Малчев

 

80.  

Ивелин Костов Иванов

 

81.  

Станимир Валентинов Петров

 

82.  

Христофор Желязков Маринов

 

83.  

Даниел Ивов Петров

 

84.  

Павел Михайлов Минчев

 

85.  

Делян Руменов Делчев

 

86.  

Живко Стефанов Христов

 

87.  

Николай Митков Митков

 

88.  

Светослав Маринов Петров

 

89.  

Русалина Петрова Андонова

 

90.  

Йордан Георгиев Христов

 

91.  

Марияна Петрова Тенева

 

92.  

Пламен Бонев Иванов

 

93.  

Васил Недялков Динев

 

94.  

Господинка Димитрова Димитрова

 

95.  

Динко Илев Гьорчев

 

96.  

Минчо Динев Чавдаров

 

97.  

Магдалена Славова Панева

 

98.  

Радослав Младенов Маджаров

 

99.  

Драго Янков Коев

 

100.                      

Заня Маркова Миланова

 

101.                      

Златин Василев Ройдев

 

102.                      

Чавдар Петров Гочев

 

103.                      

Георги Здравков Укев

 

104.                      

Румен Иванов Янков

 

105.                      

Жулиен Ангелов Желязков

 

106.                      

Климент Павлов Пенчев

 

107.                      

Ивайло Илиев Донев

 

108.                      

Диан Петров Енчев

 

109.                      

Даниела Ангелова Лекина

 

110.                      

Стойчо Димитров Димитров

 

111.                      

Георги Иванов Станчев

 

112.                      

Ивайло Ганчев Митев

 

113.                      

Галина Куманова Господинова

 

114.                      

Димитър Желязков Димов

 

115.                      

Мирослав Атанасов Атанасов

 

116.                      

Антон Бориславов Дженков

 

117.                      

Бойчо Христов Бойчев

 

118.                      

Динко Грозев Господинов

 

119.                      

Ива Минева Иванова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения