Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4529-НС
София, 17.03.2017

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“, агенция, която e регистрирана да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение на ЦИК № 4455-НС от 10 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-17-3 от 17.03.2017 г. от „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“ ООД, подписано от представляващия и управител на дружеството София Мирчева Борнарска-Дилкова, за допълнителна регистрация на двама анкетьори. С Решение на ЦИК № 4424-НС от 8 март 2017 г. „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И МАРКЕТИНГ – МБМД“ ООД е регистрирана като агенция, която да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В заявлението се иска регистрация на две лица, на които е отказана регистрация с Решение № 4424-НС от 8 март 2017 г. на ЦИК поради невалидни ЕГН.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-223 от 17.03. 2017 г., установи, че двете лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4185-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 2 (две) упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1855-МИ / 06.08.2020

    относно: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и от втори тур на 3 ноември 2019 г.

  • № 1854-МИ / 06.08.2020

    относно: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 септември 2020 г.

  • № 1853-МИ / 04.08.2020

    относно: подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори

  • всички решения