Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4528-НС
София, 17 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „СОВА 5” АД, агенция, която е регистрирана да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение на ЦИК № 4514-НС от 15 март 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № 17-2 от 16.03.2017 г. от „СОВА 5“ АД, подписано от представляващия и управител на дружеството Васил Йорданов Тончев за допълнителна регистрация на двама анкетьори. Решение на ЦИК № 4514-НС от 15 март 2017 г. „СОВА 5“ АД е регистрирана като агенция която да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В писмото се иска регистрация на две лица, на които е отказана регистрация с Решение № 4514-НС от 15 март 2017 г. на ЦИК поради невалиден ЕГН.

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-230 от 16.03. 2017 г., установи, че двете лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4185-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 2 (две) упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения