Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4520-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Коалиция „Движение Да България“, представлявана от Христо Любомиров Иванов, Зарица Георгиева Динкова и Петко Димитров Цветков заедно, чрез адв. Тодор М. Димов, срещу Решение № 54-НС на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив

С вх. № НС-11-17 от 11.03.2017 г. по електронната поща в ЦИК е постъпила жалба от  Коалиция „Движение Да България“ чрез адв. Тодор М. Димов срещу Решение № 54-НС на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, като към преписката е приложен и неясен снимков материал. С вх. № НС-11-17\1 от 14.03.2017 г. по пощата в ЦИК е постъпила заверената от РИК 16 – Пловдив преписка по жалбата от Коалиция „Движение Да България“ срещу Решение № 54-НС на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, с приложен към същата вече ясен снимков материал. Жалбоподателят чрез пълномощника си оспорва изцяло горепосоченото решение, като излага мотиви и моли същото да бъде отменено от ЦИК.

Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, по повод постъпил устен сигнал от зам.-председателя на същата, е приел решение № 54-НС /09.03.2017г., с което установява нарушения на чл. 183, ал. 2, изр. 1 и на чл.183, ал.2, изр. 1 пр. 2 и пр. 3 от ИК във връзка с поставянето, използването и разпространението на различни по вид агитационни материали от страна на Коалиция „Движение Да България“, подробно описани в решението. Със същото решение се указва на председателя на РИК 16 - Пловдив да състави на Коалиция „Движение Да България“ акт за установяване на административно нарушение за нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. 1 и на чл. 183, ал. 2, изр. 1 пр. 2 и пр. 3 от ИК, който след връчване на нарушителя да се изпрати на областния управител на област Пловдив за съставяне на наказателно постановление на Коалиция „Движение Да България“. С обжалваното решение също така се разпорежда на кмета на община Пловдив НЕЗАБАВНО да премахне и изземе от предизборната конструкция на Коалиция „Движение Да България“ в гр. Пловдив, позиционирана срещу западния вход на Централна поща на площад „Централен“, от страната на Симеоновата градина, подробно изброени в решението агитационни материали. След като се запозна с преписката по повод обжалваното решение и приложения към нея снимков материал, Централната избирателна комисия счита, че обжалваното решение на РИК 16 – Пловдив, е постановено в рамките на нейната компетентност и с предвиденото от закона мнозинство от 2/3, както и че жалбата е подадена в срок и от лице с наличен правен интерес от обжалването.

Централната избирателна комисия намира жалбата срещу обжалваното решение в частта му, с която се установяват нарушения на чл. 183, ал. 2, изр. 1 и на чл. 183, ал. 2, изр. 1 пр. 2 и пр. 3 от ИК и с която се указва  на председателя на РИК 16 – Пловдив, да състави на Коалиция „Движение Да България“ акт за установяване на административно нарушение по чл. 183, ал. 2, изр. 1 и на чл. 183, ал. 2, изр. 1 пр. 2 и пр. 3 от ИК, за процесуално недопустима, като подадена срещу решение, постановено по част трета на ИК „Административнонаказателни разпоредби“. Оспореното решение в тази му част не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като е част от административнонаказателна процедура. След съставянето на акта за установяването на административно нарушение по оспореното решение в тази му част преписката, заедно с постъпилите възражения,  ако има такива, се изпраща на областния управител за издаване на наказателно постановление срещу нарушителя съгласно чл. 496, ал. 3, изр. първо от ИК. Наказателното постановление се обжалва пред районния съд по реда на ЗАНН, където жалбоподателят в настоящото производство може да изложи мотивите си за незаконосъобразност на решението, съответно издадените АУАН и НП.

Централната избирателна комисия счита, че обжалваното Решение на РИК 16 – Пловдив, в частта му, с която се разпорежда на кмета на община Пловдив незабавно да премахне и изземе от предизборната конструкция на Коалиция „Движение Да България“ в гр. Пловдив, позиционирана срещу западния вход на Централна поща на площад „Централен“, от страната на Симеоновата градина, подробно изброени в решението агитационни материали, за правилно и законосъобразно и постановено в рамките на предоставените й от закона правомощия по чл. 72, ал. 1, т. 1, т. 20 и т. 29 във вр. с чл. 186, ал. 1 от ИК. Поради горното жалбата срещу решението в тази му част следва да се остави без уважение като неоснователна.

ЦИК, след като се запозна с предоставения  към преписката снимков материал, намира изводите на РИК 16 – Пловдив, относно използваните от Коалиция „Движение Да България“ агитационни материали за правилни и законосъобразни и в тази връзка не приема аргументите на жалбоподателя за неправилност и незаконосъобразност на същите поради следното: от снимките върху конструкцията, транспарантите, плакатите и брошурите ясно личи надписът Коалиция „Движение Да България“, както и текст: „Вземи страна в битката за България“, а така също и поредният номер на коалицията в интегралната бюлетина в изборите за народни представители на 26.03.2017 г. Ето защо същите представляват агитационни материали по смисъла на ИК, тъй като в тях има призиви за подкрепа на коалицията.

 Предвид горното и на основание чл. 73, чл. 57, ал. 1 т. 26, 22 и 23, във връзка с чл. 186, ал. 1, чл. 495 и чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И: 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Коалиция „Движение Да България“ срещу Решение 54-НС от 09.03.2017 г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в частта му, с която се установяват нарушения на разпоредбите на чл.183, ал. 2, изр. 1 и чл. 183, ал. 2, изр. 1, пр. 2 и пр. 3 от ИК и с която се указва на председателят на РИК 16 – Пловдив, да състави на Коалиция „Движение Да България“ акт за установяване на административно нарушение за нарушение на чл. 183, ал. 2, изр. 1 и чл. 183, ал. 2, изр. 1 пр. 2 и пр. 3 от ИК като НЕДОПУСТИМА.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата  на Коалиция „Движение Да България“ срещу РЕШЕНИЕ № 54-НС от 09.03.2017г. на Районна избирателна комисия в Шестнадесети изборен район – Пловдив, в частта му, с която се разпорежда на кмета на община Пловдив незабавно да премахне и изземе от предизборната конструкция на Коалиция „Движение Да България“ в гр. Пловдив, позиционирана срещу западния вход на Централна поща на площад „Централен“, от страната на Симеоновата градина, 2 бр. еднолицеви транспаранти, разположени на северната и южната част на конструкцията, 1 бр. правоъгълна картонена конструкция, намираща се пред предизборния пункт или вътре в него, множество брошури, върху които липсва информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, плакати, в които надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и не е разположен в обособено поле, поставени на конструкцията и намиращи се в нея за разпространение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения