Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4519-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „БСП за България“ срещу решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК в Двадесет и първи изборен район – Сливенски

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба, заведена с вх. № НС-15-200/13.03.2017 г., и в оригинал на 14.03.2017 г., подадена от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Костов Делибалтов – председател на ОбС на БСП – Сливен, срещу решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК 21 – Сливен.

Към жалбата са приложени: решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК – Сливен; протокол № 17 от 10.03.2017 г. на РИК 21 – Сливен; констативен протокол от 09.03.2017 г.; особено мнение с вх. № 135 от 12.03.2017 г. по описа на РИК 21– Сливен; заповеди за отпуск №№ 123 и 125 от 01.03.2017 г. на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД – София, клон „Средна Тунджа“ – Сливен; жалба с вх. № 121/09.03.2017 г. по описа на РИК 21 – Сливен; снимков материал – 4 листа; пълномощно с изх. № 132/17.02.2017 г., подписано от председателя и представляващ коалиция „БСП за България“ Корнелия Петрова Нинова, в полза на Атанас Костов Делибалтов.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект за решение:

„Обжалваното решение е постановено от РИК 21 – Сливен, по жалба вх. № 121/09.03.2017 г., подадена от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Костов Делибалтов – председател на ОбС на БСП – Сливен, за нарушение по чл. 182, ал. 1, чл. 183, ал. 3 и чл. 185, ал. 1 от Изборния кодекс – поставени агитационни материали (плакати с лика на Десислава Танева и изображение на бюлетина № 11) в преддверието на „Напоителни системи“ ЕАД. Към жалбата не са приложени доказателства в подкрепа на твърденията за осъществените по-горе нарушения на Изборния кодекс.

С оглед установяване на фактическата обстановка комисия в състав от четирима членове на РИК 21 – Сливен, извършва проверка на място, която установява, че не са налични агитационни материали в преддверието на „Напоителни системи“ ЕАД, както и че не е извършвана агитация от страна на управителя на дружеството. За целта е съставен констативен протокол от 09.03.2017 г., който е подписан с особено мнение от Румен Кърпачев. С оглед посоченото РИК 21 – Сливен, постановява процесното решение, с което оставя жалбата без уважение като неоснователна.

В законоустановения срок коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Костов Делибалтов – председател на ОбС на БСП – Сливен, е оспорила решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК 21 – Сливен.

Жалбоподателят твърди, че РИК 21 – Сливен, е постановила своето решение, без да е изяснила всички факти и обстоятелства, неправилно е приложен материалният закон, както и че са допуснати съществени процесуални нарушения при разглеждането на жалбата. Направено е искане да се отмени решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК 21 – Сливен, както и да се върне преписката за ново произнасяне от РИК 21 – Сливен.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от лице с правен интерес, поради което същата се явява допустима, но разгледана по същество – за неоснователна.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на оспореното решение РИК 21 – Сливен, не е допуснала съществени процесуални нарушения.

В чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс законодателят е въвел изрична забрана за предизборна агитация, а именно, че не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

От извършената проверка в търговския регистър към Агенция по вписванията е установено, че едноличен собственик на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД е Министерството на земеделието и храните, т.е. това дружество е със 100 % държавно участие в капитала. В § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс е дадено легално определение на понятието „предизборна агитация“, а именно: „предизборна агитация е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори“. От това определение следва безспорният извод, че за да е налице предизборна агитация, е необходимо да има отправен призив за подкрепа или неподкрепа на даден кандидат. В конкретния случай представителите на РИК 21 – Сливен, не са установили наличието на агитационни материали в преддверието на „Напоителни системи“ ЕАД – Сливен, както и извършването на предизборна агитация от управителя на дружеството, след проведен разговор със служители на дружеството. По този начин не е изпълнена втората предпоставка на закона, за да се приеме, че е налице нарушение на забраната за предизборна агитация по чл. 182, ал. 1 от ИК.

С оглед на констатацията, че представителите на РИК 21 – Сливен, при извършената проверка не са установили наличието на поставени агитационни материали се обосновава и неоснователността на твърдението за поставяне на агитационни материали извън определените със заповедта на кмета на община Сливен. Именно затова не може да се приеме, че е налице нарушение на забраната по чл. 185, ал. 1 от ИК – поставяне на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Костов Делибалтов – председател на ОбС на БСП – Сливен, срещу решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК 21 – Сливен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

При обсъждането на така предложения проект за решение бе изразено становище от част от членовете на ЦИК, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като жалбоподателят няма правен интерес, както и че не е надлежно упълномощен да обжалва решението на РИК.

Също така беше изразено мнение, че жалбата е основателна и следва решението на РИК да бъде отменено и преписката да се върне на РИК за ново произнасяне.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба от коалиция „БСП за България“ чрез упълномощения представител Атанас Костов Делибалтов – председател на ОбС на БСП – Сливен, срещу решение № 71-НС от 10.03.2017 г. на РИК 21 – Сливен.

От присъстващите в залата 19 членове „ЗА“ проекта гласуваха 12 членове на ЦИК: Бойчо Арнаудов, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Мартин Райков, Румен Цачев, Севинч Солакова, Владимир Пенев, Георги Баханов, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Катя Иванова, Метин Сюлейман, „ПРОТИВ“ проекта гласуваха 7 членове на ЦИК: Александър Андреев, Ивилина Алексиева, Камелия Нейкова, Росица Матева, Таня Цанева, Румяна Сидерова и Ивайло Ивков.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 57, ал. 2, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 41 изр. второ от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения