Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4517-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6 (6-6) от 15.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, подписано от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез упълномощения представител Надежда Богомилова Гологанова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4358-НС от 24.02.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 46 (четиридесет и шест) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 46 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-225 от 15.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 45 (четиридесет и пет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г., а за 1 (едно) от лицата е установено несъответствие.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 45 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.       

Рашо Христов Тарльовски

 

2.       

Илия Нисторов Илиев

 

3.       

Георги Илиев Грозданов

 

4.       

Ели Петрова Бонева

 

5.       

Ангел Ангелов Лучков

 

6.       

Петрана Салтирова Гуцина

 

7.       

Борислав Иванов Ангелачков

 

8.       

Катя Ангелова Павлова

 

9.       

Елена Кирилова Петрова

 

10.  

Галина Георгиева Калончева

 

11.  

Иван Георгиев Георгиев

 

12.  

Теменужка Георгиева Петрова

 

13.  

Елеонора Димитрова Кръстева

 

14.  

Цветко Тодоров Младенов

 

15.  

Лилия Кирилова Филипова

 

16.  

Димитър Петков Георгиев

 

17.  

Иван Генадиев Бонов

 

18.  

Крум Рангелов Христев

 

19.  

Владимир Владиславов Георгиев

 

20.  

Иванка Владиславова Георгиева

 

21.  

Ангел Федиев Лозанов

 

22.  

Владислав Антонов Михайлов

 

23.  

Димитра Димитрова Гаврилова

 

24.  

Любен Иванов Николов

 

25.  

Ратка Петрова Митова

 

26.  

Тихомир Василев Мирчев

 

27.  

Зорин Найденов Радков

 

28.  

Вергин Начов Крумов

 

29.  

Борислав Данчов Борисов

 

30.  

Никола Макавеев Николов

 

31.  

Митко Георгиев Йонов

 

32.  

Нина Здравкова Васева

 

33.  

Любчо Ангелов Димитров

 

34.  

Елка Симеонова Петрова

 

35.  

Кристиян Иванов Кирин

 

36.  

Гергана Стефанова Иванова

 

37.  

Георги Костадинов Иванов

 

38.  

Параскева Иванова Спасова

 

39.  

Венцислав Ванюшев Димитров

 

40.  

Наташа Василева Колова

 

41.  

Димитър Замфиров Иванов

 

42.  

Мартин Николов Марков

 

43.  

Николай Тодоров Николов

 

44.  

Георги Иванов Георгиев

 

45.  

Цеко Ангелов Цеков

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения