Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4515-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на анкетьори на „АЛФА РИСЪРЧ” ООД, агенция, която e регистрирана да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение на ЦИК № 4455-НС от 10 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-17-1 от 14.03.2017 г. от „АЛФА РИСЪРЧ” ООД, подписано от представляващия и управител на дружеството Станислав Борисов Стоянов, за допълнителна регистрация на трима анкетьори. С Решение на ЦИК № 4455-НС от 10 март 2017 г. „АЛФА РИСЪРЧ“ ООД е регистрирана като агенция, която да извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В заявлението се иска регистрация на две лица, на които е отказана регистрация с Решение № 4455-НС от 10 март 2017 г. на ЦИК, поради това, че са регистрирани като членове на СИК в община Монтана. Към заявлението е приложено и копие на решение № 60 от 10.03.2017 г. на РИК – Монтана, с което са освободени като членове на СИК Венета Благоева Първанова (СИК № 122900046) и Вениамин Ивов Арсенов (СИК № 122900049).

Предварителната проверка, извършена от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-219 от 14.03. 2017 г., установи, че трите лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4185-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 3 (три) упълномощени лица, съгласно списък, приложен към настоящото решение.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения