Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4514-НС
София, 15 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на „СОВА 5” АД като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 13.03.2017 г. от „СОВА 5“ АД, представлявано от Васил Йорданов Тончев, чрез надлежно упълномощения Донита Маринова Илиева, за регистрация като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 36-НС от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние изх. № 20170306231354 от 06.03.2017 г., издадено от Агенцията по вписванията – търговски регистър; изрично пълномощно в полза на Донита Маринова Илиева; списъци, съдържащи имената, единния граждански номер на 116 анкетьори, както и номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането, като списъците са представени и на технически носител; инструкция (методика) за извършване на проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик); кратка презентация на опита на дружеството за провеждане на социологически проучвания.

Предварителните проверки, извършени от „Информационно обслужване“ АД с вх. № НС-00-206 от 13.03.2017 г. и с вх. № НС-00-218 от 14.03.2017 г., установяват, че 110 лица, предложени за анкетьори, имат навършени 18 години към датата на регистрация, не са регистрирани като анкетьори от други агенции, не са регистрирани като наблюдатели и не са регистрирани като кандидати за народни представители. Шест от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 4185-НС от 1 февруари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА „СОВА 5” АД, с ЕИК 121390960, като агенция, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

РЕГИСТРИРА като анкетьори предложените от агенцията 110 упълномощени лица съгласно списък, приложен към настоящото решение.

ОТКАЗВА регистрация като анкетьори, предложени от „СОВА 5“ АД, на лицата:

Име

 

Грешка

 

1.       

Димитър Дончев Иванов

 

Лицето е кандидат от ПП „Движение за радикална промяна Българската пролет“ (2)

2.       

Калинка Нецова Ценова

 

Лицето е регистрирано като член на СИК 260700037

3.       

Ганка Иванова Мушикова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

4.       

Денка Генчева Мушикова

 

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

5.       

Лъчезар Стоянов Лазаров

 

Лицето е регистрирано за анкетьор за ИПВР от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД

6.       

Ростислав Костов Стоев

 

Лицето е регистрирано за анкетьор за ИПВР от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН” ЕАД

„СОВА 5” АД, гр. София, да се впише в публичния регистър на социологическите агенции.

На регистрираните анкетьори да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения