Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 451-НС
София, 11 юли 2021 г.

ОТНОСНО: жалба срещу решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на Районна избирателна комисия - Видин

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-22-2264 от 09.07.2021 г. от Свилен Маринов – упълномощен представител на коалиция ГЕР-СДС, срещу решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на Районна избирателна комисия – Видин. С жалбата се иска ЦИК да отмени посоченото решение на РИК – Видин в частта, в която се оставят без уважение предявените искания в подадения сигнал, като решението на РИК – Видин се обяви за незаконосъобразно, неправилно и необосновано.

В Районната избирателна комисия – Видин е постъпил сигнал от Свилен Маринов, в който се твърди, че в родното му село лица от ПП „Има такъв народ“ са извършили надпис със син спрей върху асфалта пред информационното табло с текст „Долу ГЕРБ“. Сочи се, че това е извършено и в други населени места в община Брегово, а именно с. Гъмзово, с. Балей, с. Куделин, гр. Брегово. Подателят на сигнала сочи като пряк извършил Ерослав Илиев, който е назначен за председател на СИК № 050600008 в община Брегово. Иска се да се образува досъдебно производство; да се разпореди незабавно заличаване на извършените надписи за сметка на ПП „Има такъв народ“; да се отстрани Ерослав Илиев като член на СИК; да се образува административнонаказателна преписка по реда на Изборния кодекс.

По посочените искания РИК – Видин е намерила следното:

 1. По отношение на искането да се образува досъдебно производство, същото не е от компетенциите на РИК – Видин, като същевременно сигналът е адресиран и до Окръжна прокуратура – Видин и ОД на МВР – Видин и в тази му част е оставила сигнала без разглеждане.
 2. По отношение на искането да се разпореди незабавно заличаване на извършените надписи РИК – Видин е приела, че същите не представляват агитационни материали по смисъла на чл. 183 от Изборния кодекс и в тази част е оставила сигнала без уважение.
 3. По отношение на искането за отстраняване на Ерослав Илиев като член на СИК РИК – Видин е преценила, че не са налице законови предпоставки за прекратяване на пълномощията на лицето и в тази част е оставила сигнала без уважение.
 4. По отношение на искането да се образува административнонаказателна преписка по реда на Изборния кодекс РИК – Видин е преценила, че в сигнала няма данни за извършено нарушение на разпоредби на Изборния кодекс и в тази му част е оставила сигнала без уважение.

При така установената фактическа обстановка РИК - Видин, оставя без разглеждане сигнал, подаден от Свилен Маринов, по отношение на искането да се образува досъдебно производство и оставя без уважение в останалата му част подадения сигнал.

Като се запозна с административната преписка, Централната избирателна комисия установи, че РИК - Видин, се е произнесла по сигнал от Свилен Маринов с твърдения за нарушение на чл. 183 от Изборния кодекс, извършени от представител на ПП „Има такъв народ“.

С решението си РИК – Видин оставя без разглеждане сигнал, подаден от Свилен Маринов по отношение на искането да се образува досъдебно производство и оставя без уважение в останалата му част сигнал, подаден от Свилен Маринов. Решението е прието на заседание, на което са присъствали 12 членове на РИК, като „за“ решението са гласували 12 от членовете на РИК.

Изложената фактическа обстановка налага извода, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане. Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на акта, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от него сигнал до РИК - Видин, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Жалбоподателят в производството пред РИК е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения от представители на ПП „Има такъв народ“. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Свилен Маринов срещу решение № 128-НС от 08.07.2021 г. на Районна избирателна комисия – Видин.

Решението на РИК - Видин, подлежи на обжалване пред Административен съд Видин, чрез РИК - Видин, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2921-МИ / 07.12.2023

  относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

 • № 2920-МИ / 05.12.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • всички решения