Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4503-НС
София, 14 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК в предаването „Мармалад“, излъчено по БТВ на 11.03.2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-62 от 13.03.2017 г. В сигнала се посочва, че при извършване на наблюдение на дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са установили, че на 11.03.2017 г. след 17.31 ч. в предаването „Мармалад“ в програма БТВ на доставчика на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД е излъчен аудио-визуален материал в нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК по отношение на кандидата за народен представител Волен Сидеров.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на ЦИК, е приложен 1 брой технически носител с видеозапис на част от излъченото предаване.

От прегледа на интернет страницата на БТВ Централната избирателна комисия установи, че видеозапис на предаването „Мармалад“ е публикуван и предаването е излъчено в програма БТВ на 11.03.2017 г. след 17.31 ч., както се твърди в сигнала. Темата на предаването е с наименование „Топ 10 мъже само по парфюм“ с продължителност около 28 минути. В част от предаването с продължителност около 3 минути се излъчват неприлични снимки и се коментира кандидатът за народен представител Волен Сидеров. Коментарите са с негативен характер към политическата му дейност и към него самия. На фона на неприлични снимки в предаването се съдържат се цитати като „…. голи прелести, запечатани на лента….“, „…да му вземат тая снимка да му направят бюлетина с нея….“ и други.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1, предложение последно от ИК (изм., ДВ. бр. 39 от 2016 г.) се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. По същество тези забрани се изразяват във въздържане от призиви и позиции от всички лица във вреда на кандидат или политически субект, враждебна или дискриминационна реч, омраза или клеветнически изказвания.

Централната избирателна комисия намира, че в предаването „Мармалад“ се съдържат нарушения на законовата разпоредба, които са във вреда на кандидата за народен представител. В случая излъчените неприлични снимки в предаването и негативни коментари към политическата дейност несъмнено накърняват добрите нрави и се засяга честта и доброто име на г-н Волен Сидеров като кандидат за народен представител, участващ в предизборната кампания.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от отговорния редактор на БТВ на доставчика на медийна услуга БТВ Медиа Груп ЕАД, доколкото носи редакционната отговорност за излъчваното съдържание в предаването.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 183, ал. 2 и 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 16 от ДР на ИК и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от отговорния редактор на телевизия БТВ на доставчика на медийна услуга БТВ Медиа Груп ЕАД при излъчване на предаването „Мармалад“ на 11.03.2017 г. след 17.31 часа по програма БТВ по отношение на кандидата за народен представител г-н Волен Сидеров.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на отговорния редактор на телевизия БТВ.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност и адрес на отговорния редактор на телевизия БТВ.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

ПОСТАНОВЯВА премахване на видеоматериала от съдържанието на интернет страницата на телевизията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения