Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4503-НС
София, 14.03.2017

ОТНОСНО: сигнал на СЕМ за нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК в предаването „Мармалад“, излъчено по БТВ на 11.03.2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-62 от 13.03.2017 г. В сигнала се посочва, че при извършване на наблюдение на дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за изборите за народни представители на 26 март 2017 г. са установили, че на 11.03.2017 г. след 17.31 ч. в предаването „Мармалад“ в програма БТВ на доставчика на медийни услуги БТВ Медиа Груп ЕАД е излъчен аудио-визуален материал в нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК по отношение на кандидата за народен представител Волен Сидеров.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на ЦИК, е приложен 1 брой технически носител с видеозапис на част от излъченото предаване.

От прегледа на интернет страницата на БТВ Централната избирателна комисия установи, че видеозапис на предаването „Мармалад“ е публикуван и предаването е излъчено в програма БТВ на 11.03.2017 г. след 17.31 ч., както се твърди в сигнала. Темата на предаването е с наименование „Топ 10 мъже само по парфюм“ с продължителност около 28 минути. В част от предаването с продължителност около 3 минути се излъчват неприлични снимки и се коментира кандидатът за народен представител Волен Сидеров. Коментарите са с негативен характер към политическата му дейност и към него самия. На фона на неприлични снимки в предаването се съдържат се цитати като „…. голи прелести, запечатани на лента….“, „…да му вземат тая снимка да му направят бюлетина с нея….“ и други.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1, предложение последно от ИК (изм., ДВ. бр. 39 от 2016 г.) се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. По същество тези забрани се изразяват във въздържане от призиви и позиции от всички лица във вреда на кандидат или политически субект, враждебна или дискриминационна реч, омраза или клеветнически изказвания.

Централната избирателна комисия намира, че в предаването „Мармалад“ се съдържат нарушения на законовата разпоредба, които са във вреда на кандидата за народен представител. В случая излъчените неприлични снимки в предаването и негативни коментари към политическата дейност несъмнено накърняват добрите нрави и се засяга честта и доброто име на г-н Волен Сидеров като кандидат за народен представител, участващ в предизборната кампания.

Съгласно § 1, т. 16 от ДР на ИК доставчикът на медийната услуга носи редакционната отговорност за избора на съдържание на медийната услуга, както и за определяне на начина, по който тя е организирана. Редакционната отговорност се изразява чрез упражняването на ефективен контрол върху съдържанието на предоставените медийни услуги по време на предизборната кампания.

Централната избирателна комисия приема, че нарушението е извършено от отговорния редактор на БТВ на доставчика на медийна услуга БТВ Медиа Груп ЕАД, доколкото носи редакционната отговорност за излъчваното съдържание в предаването.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 183, ал. 2 и 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс, § 1, т. 16 от ДР на ИК и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от отговорния редактор на телевизия БТВ на доставчика на медийна услуга БТВ Медиа Груп ЕАД при излъчване на предаването „Мармалад“ на 11.03.2017 г. след 17.31 часа по програма БТВ по отношение на кандидата за народен представител г-н Волен Сидеров.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на отговорния редактор на телевизия БТВ.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност и адрес на отговорния редактор на телевизия БТВ.

След съставянето и връчването на акта същият да се изпрати на Областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.

ПОСТАНОВЯВА премахване на видеоматериала от съдържанието на интернет страницата на телевизията.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 14.03.2017 в 23:11 часа

Календар

Решения

  • № 4889 / 21.09.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Никола Козлево, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми (избори за народни представители – 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката – 2016 г., избори за общински съветници и за кметове – 2015 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България – 2014 г., национален референдум – 2016 г., национален референдум – 2015 г., и национален референдум – 2013 г.)

  • № 4888-МИ / 21.09.2017

    относно: жалба от Ивалена Димитрова Врачовска – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 209-МИ от 12.09.2017 г. на ОИК – Борован, за назначаване на СИК в община Борован, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г.

  • № 4887-НС / 19.09.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Тервел, област Добрич, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г

  • всички решения