Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 450-ЕП
София, 30 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Телевизия Евроком“ ООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-275 от 27.05.2019 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „Телевизия Евроком“ ООД. Твърди се, че на 23.05.2019 г. в централната емисия новини в 19.00 ч. по програма „Новините – Евроком“, от 19:07 до 19:08 ч., е разпространена информация за прогнозните резултати на агенциия „Алфа Рисърч“, без да се споменават възложителя и източниците на финансиране, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия в заседание на 30 май 2019 г. се запозна със записа и установи, че в посочения времеви интервал се излагат данни от социологическо проучване на агенция „Алфа Рисърч“ за прогнозните резултати в проценти за участващи в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. политически партии и коалиции, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му не е включена в материала.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Телевизия Евроком“ ООД при огласяване на социологическото проучване не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс „От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.“ Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК „Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.“

Неизпълнението на това задължение осъществява фактическия състав на нарушение по чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК от доставчика на медийни услуги „Телевизия Евроком“ ООД, изразяващо се в това, че на 23.05.2019 г. в програма „Новините – Евроком“, от от 19:07 до 19:08 ч., е разпространена информация за прогнозните резултати на агенциия „Алфа Рисърч“, без да се споменават възложителя и източниците на финансиране, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Телевизия Евроком“ ООД, с ЕИК 121761999, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н „Изгрев“, ул. „Незабравка“ № 25, Парк хотел „Москва“, ет. мецанин, представлявано от управителя Злати Станков Златев, с ЕГН …..


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения