Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 45-МИ
София, 3 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ", подписано от Жаклин Ваклуш Толева, в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 20.04.1990 г. по ф.д. № 2434/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 3 състав, по ф.д. № 2434/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 31 на „Държавен вестник", бр. 34 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решение № 1 от протокол № 19/22.06.2011 г. на Централното ръководство на ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-370/19.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; удостоверение № 093/20.07.2011 г. на „Прокредитбанк (България)" АД, София 3, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО, по ф.д. № 2434/1990 г., издадено на основание чл.19а от Закона за политическите партии; заверен от СГС препис от устава на партията; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 7843 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 28.07.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., не се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи. Поради това и в изпълнение на дадени на 28.07.2011 г. от ЦИК указания, на 31.07.2011 г. е представен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на допълнително заявени 418 избиратели, подкрепящи регистрацията. Приложен е и протокол от 02.08.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на допълнително заявените избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. При кумулативното съобразяване на протоколите на ГД „ГРАО" в МРРБ се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за наличие на необходимия брой от 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. за регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения