Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4496-НС
София, 13 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 10 (10-3) от 13.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, чрез пълномощника Десислава Стефанова Николова, регистрирана с Решение на ЦИК № 4404-НС от 04.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 67 (шестдесет и седем) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител; 67 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

С вх. № НС-00-203 от 13.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 65 (шестдесет и пет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г. Две от лицата не отговарят на изискванията.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 65 упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1.       

Любомир Славчев Стоянов

2.       

Добринка Атанасова Стоянова

3.       

Атанас Любомиров Стоянов

4.       

Димитър Йорданов Павлов

5.       

Славяна Милчова Симеонова-Павлова

6.       

Емил Георгиев Петров

7.       

Валентин Асенов Славов

8.       

Мартин Ивайлов Мирчев

9.       

Радослав Бойков Зафиров

10.  

Елица Руменова Панева

11.  

Лъчезар Георгиев Борисов

12.  

Василка Андонова Беловодена

13.  

Ивеличка Боянова Атанасова

14.  

Любослав Росенов Стоименов

15.  

Йорданка Стефанова Ранова

16.  

Моника Миткова Димитрова

17.  

Веска Йорданова Котева

18.  

Зейнепа Асанова Читакова

19.  

Сашка Тодорова Илиева

20.  

Надежда Боянова Петрова

21.  

Ирина Любенова Карадонова

22.  

Виолета Богданова Петрова

23.  

Христина Методиева Веселинова

24.  

Боянка Кирилова Укалска

25.  

Румен Атанасов Георгиев

26.  

Павлина Андонова Васева

27.  

Христина Евгениева Атанасова

28.  

Силвия Първанова Георгиева

29.  

Николай Асенов Колев

30.  

Василка Димитрова Георгиева

31.  

Дияна Страхилова Атова

32.  

Райна Илиева Скринска

33.  

Гергана Боянова Борисова

34.  

Петьо Валериев Кюркчийски

35.  

Катя Огнянова Билярска

36.  

Ивайло Валериев Петров

37.  

Бойко Олегов Христов

38.  

Александър Димитров Анин

39.  

Албена Петрова Алексиева

40.  

Антония Костадинова Петрова

41.  

Славка Маринова Първанова

42.  

Любка Костадинова Гигова

43.  

Даниел Бойков Каратов

44.  

Петър Райчев Йотов

45.  

Камен Седефов Зафиров

46.  

Янко Красимиров Костадинов

47.  

Гроздан Иванов Грозев

48.  

Мирослав Ивайлов Митков

49.  

Тодор Стефанов Иванов

50.  

Василена Петрова Петрова

51.  

Анна Петрова Борисова

52.  

Апостол Здравков Христов

53.  

Георги Димитров Янакиев

54.  

Георги Иванов Желев

55.  

Кирил Мариянов Мариянов

56.  

Атанас Георгиев Мирчев

57.  

Цветелин Здравков Данев

58.  

Георги Григоров Гогов

59.  

Сюлейман Баяр Сюлейман

60.  

Ралица Стефанова Алексиева

61.  

Славена Косева Станчева

62.  

Александър Петров Божанов

63.  

Галина Трифонова Нешкова

64.  

Виктория Ненчева Ноева

65.  

Гюнел Руфад Ибрямова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения