Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4495-НС
София, 13 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „Обединение ДОСТ“ срещу решение № 77 от 10.03.2017 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-16/11.03.2017 г. от коалиция „Обединение ДОСТ“, представлявана от Лютви Местан и Орхан Исмаилов, чрез пълномощниците Георги Гърменов и Леман Хасан съгласно приложено пълномощно, срещу решение № 77 от 10.03.2017 г. на РИК – Варна, с което е установено нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, извършено от жалбоподателя.

В жалбата са наведени твърдения за незаконосъобразност на решението, противоречие на същото с материалния закон и административно-производствените правила.

Централната избирателна комисия намира жалбата за процесуално недопустима, като подадена срещу решение, постановено по част трета на Изборния кодекс „Административнонаказателни разпоредби“. Оспореното решение не подлежи на самостоятелно обжалване, тъй като е част от административнонаказателна процедура. След съставяне на акт за установяване на административно нарушение по оспореното решение преписката, заедно с постъпилите възражения, ако има такива, се изпраща на областния управител за издаване на наказателно постановление срещу нарушителя съгласно чл. 496, ал. 3, изр. първо от ИК. Наказателното постановление се обжалва пред районен съд по реда на ЗАНН, където жалбоподателят в настоящото производство може да изложи мотивите за незаконосъобразност на решението на РИК, съответно издадените АУАН и НП.   

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на КП „Обединение ДОСТ“ срещу решение № 77 от 10.03.2017 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения