Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4488-НС
София, 11 март 2017 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, извършено от Коалиция от партии „Обединение ДОСТ“

Централната избирателна комисия се е самосезирала за извършено нарушение на правилата за провеждане на предизборната агитация в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г., от Коалиция от партии „Обединение ДОСТ“ на своята официалната интернет страница.

При извършената служебна проверка на 11 март 2017 г. е установено, че на официалната интернет страница на КП „Обединение ДОСТ“, в раздел „Актуално“, със заглавие „Предизборен клип на Обединение ДОСТ“ ( http://dost.bg/News/Index/161 ) са публикувани два видео материала във връзка с предизборната кампания в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Вторият клип е с вградени субтитри на език, различен от българския.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и с двата клипа, установи, че те са идентични, с изключение на вградените субтитри във втория. При тази фактическа обстановка комисията приема, че единствената цел на втория клип е провеждане на предизборна агитация на език, различен от българския. Вторият клип с вградените субтитри не съответства на законовите изисквания на Изборния кодекс, по-специално на разпоредбата на чл. 181, ал. 2, съгласно която предизборната кампания се води на български език.

Централната избирателна комисия приема, че при публикуване на втория предизборен клип – с вградените субтитри на език, различен от българския, на официалната интернет страница на КП „Обединение ДОСТ“ е извършено нарушение на чл. 181, ал. 2 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 26 и т. 45 във връзка с чл. 181, ал. 2, чл. 495, ал. 1 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА премахване от официалната интернет страница на КП „Обединение ДОСТ“ на втория предизборен клип, с вградени субтитри на език, различен от българския, и спиране на разпространението на този аудиовизуален материал във всички медии и в интернет пространството.

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от Изборния кодекс, изразяващо се в неизпълнение на задължението на КП „Обединение ДОСТ“ да води предизборна кампания на български език.

 

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на КП „Обединение ДОСТ“, представлявано от  Лютви Ахмед Местан, с ЕГН …, и Орхан Ахмедов Исмаилов, с ЕГН …, и адрес за кореспонденция – гр. София, Район Оборище, ул. „Бачо Киро“ № 26, 28, 30, сграда № 30, ет. 3.

 

След връчването му актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения