Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4487-НС
София, 10 март 2017 г.

ОТНОСНО: изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В съответствие с изпълнение на общите принципи на Изборния кодекс за осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване волята на избирателите в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в Централната избирателна комисия постъпи следното предложение за решение:

„На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 3, ал. 1 от Изборния кодекс:

 1. В деня на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. на територията на цялата страна в периода от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 2. Районните избирателни комисии осъществяват контрол за наличие на включени заснемащи устройства в изборния ден в помещенията за гласуване.“

В хода на разискванията бе направено предложение да не се приема това предложение за решение. Съображенията за това са, че секционните избирателни комисии следва да работят в условията на прозрачност. Изрази се становище, че в помещенията, където има камери, същите следва да бъдат насочени само към изборното помещение, но не и към кабината за гласуване. Против това предложение се изложиха аргументи, че по този начин се нарушават общите принципи на Изборния кодекс за осигуряване равно избирателно право с тайно гласуване, както и свободно изразяване волята на избирателите. Включените камери в изборния ден в част от секциите, а в други не, би поставило в неравнопоставеност българските избиратели.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 20 членове на комисията за направеното предложение за решение гласуваха 12 – Ивилина Алексиева, Севинч Солакова, Румен Цачев, Мария Бойкинова, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Иванка Грозева, Метин Сюлейман, Георги Баханов и Бойчо Арнаудов, против – 8 членове – Румяна Сидерова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Росица Матева, Катя Иванова, Мартин Райков, Владимир Пенев и Мария Мусорлиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на предложението за решение относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1812-НС / 22.03.2023

  относно: изменение на Решение № 1749-НС от 10 март 2023 г. за определяне на местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1811-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

 • № 1810-НС / 22.03.2023

  относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. при гласуване с хартиени бюлетини

 • всички решения