Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 448-ЕП
София, 30 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ЕП-20-278 от 28.05.2019 г. за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД. Твърди се, че на 23.05.2019 г. в централната емисия новини в 19.00 ч. по програма „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“, от 19:16:11 до 19:18:31 ч., се разпространява информация за прогнозните резултати на агенциите „Галъп Интернешънъл“ и „Алфа Рисърч“, без да се споменават възложителите и източниците на финансиране, каквото е изискването на чл. 205, ал. 2 от ИК.

Към сигнала е приложен запис на аудио-визуалния материал на електронен носител.

Централната избирателна комисия в заседание на 30 май 2019 г. се запозна със записа, установи, че:

– в посочения времеви интервал се излагат данни от социологическо проучване на агенция „Галъп Интернешънъл“ за прогнозните резултати в проценти за определени политически сили в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. От аудио-визуалния запис става ясно, че един от водещите в централната емисия Новини в 19.00 ч. по програма НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ – Николай Дойнов, изрично уточнява, че данните от социологическото проучване на агенция „Галъп Интернешънъл“ са според собствено проучване на същата агенция. Наред с това от екрана, който се появява, е видно, че в долната част фигурира надпис „Възложено, финансирано и проведено от Галъп Интернешънъл“;

– в посочения времеви интервал се излагат данни от социологическо проучване на агенция „Алфа Рисърч“ за прогнозните резултати в проценти за определени политически сили в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Всъщност липсва каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД при огласяване на социологическото проучване на агенция „Алфа Рисърч“ не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 от ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс „От деня на обнародването в „Държавен вестник“ на указа на президента, съответно на решението на Народното събрание за насрочване на съответния вид избор, до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му.“ Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ИК „Информацията по ал. 1 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.“

Неизпълнението на това задължение осъществядва фактическия състав на нарушение по чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс.

Предвид горното и на основание чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 475, чл. 496, ал. 2, т. 1 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от ИК от доставчика на медийни услуги „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД, изразяващо се в това, че на 23.05.2019 г. в централната емисия новини в 19.00 ч. по програма „НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ“, от 19:16:11 до 19:18:31 ч., се разпространява информация за прогнозните резултати на агенция „Алфа Рисърч“, като информацията за проучването не съдържа съобщение за възложителя и източника на финансирането му.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявана от Вяра Константинова Анкова ЕГН …, и на Николай Стефанов Андреев, ЕГН ….


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения