Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 447-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от СНЦ „Национална асоциация Българско Черноморие“ с председател Димитър Канариев за нерегламентирана предизборна агитация по БНР

На електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ЕП-23-212/19.05.2014 г., подадена от Управителния съвет на СНЦ „Национална асоциация Българско Черноморие" с председател Димитър Канариев, за нерегламентирана предизборна агитация по БНР. В жалбата се твърди, че в интернет сайта на БНР и БИНАР - радио съществува информация за реализирани на 25.04.2014 г. и 13.05.2014 г. и бъдещи на 19.05.2014 г. събития на свързаните с ПП „ЗЕЛЕНИТЕ" различни сдружения с нестопанска цел. Посочени са електронни адреси, на които могат да се видят и чуят посочените събития. Твърди се, че тези инициативи са платени от НПО „Сдружение за изследователски практики" по проект „Да говорим (на) открито: граждани и политици в диалог по политиките за опазване на околната среда". В жалбата се съдържат оплаквания, че групата около Тома Белев използва по време на предизборната кампания прийоми като „обществен дебат" за генериране на рейтинг на ПП „ЗЕЛЕНИТЕ". Поддържат се твърдения за нарушение на Решение № 107-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК, Изборния кодекс и Споразумението за реда и условията за отразяване в програмите на БНР на предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, сключено между БНР и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи. В жалбата се съдържа искане да бъде извършена проверка дали обявеното като дебат по БНР е скрита политическа реклама и с това са нарушени разпоредбите на изборния кодекс.

Жалбата е депозирана в оригинал в деловодството на ЦИК на 20.05.2014 г.

За комплектуване на преписката от жалбоподателя бе изискано представянето на актуално правно състояние, което бе изпратено по електронната поща на 20.05.2014 г. и от което се установява, че Сдружение с нестопанска цел - частна полза „Национална асоциация Българско Черноморие" е действащо и е регистрирано по ф.д. № 38/2013 г. по описа на Бургаски окръжен съд. Лицето Димитър Славейев Канариев е член на управителния съвет на организацията и разполага с представителни права.

Беше извършена проверка на интернет страницата на БНР, от която се установи че БИНАР - радио в интернет представлява интернет платформа на БНР за медийни услуги. Установено беше, че всички  описани в жалбата събития, включително насроченото за 19.05.2014 г., са проведени. Всички събития представляват публични дебати по значими обществени теми, като „Да говорим на открито за енергийни политики!", „Какво могат да правят политиците за българското село?", „Биоразнообразие и гори!" и др. Събитията представляват платена медийна услуга по възлагане от „Сдружение за изследователски практики", осъществена в рамките на Проект „Зелени закони", който се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Действително в някои от посочените събития са участвали политици, представители на Реформаторския блок, ПП ЗЕЛЕНИТЕ и ПП ГЕРБ. В нито едно от проведените събития няма отправени призиви за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участието им в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Видно от съдържанието на жалбата същата не е подадена в законния срок предвид разпоредбата на чл. 200, ал. 1 от Изборния кодекс по отношение на извършените на 25.04.2014 г. и 13.05.2014 г. медийни услуги. Жалбоподателят не е от кръга на субектите, активно легитимирани съобразно разпоредбата на чл. 200, ал. 1 от ИК да подават жалби при нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги, доколкото не е представител на  партия, коалиция или представител на инициативен комитет, регистрирани за участие в изборите.

Независимо от това, жалбата, разгледана по същество, е неоснователна. Не е налице нарушение на реда за провеждане на предизборната кампания от БНР. В нито едно от отразените събития, представляващи публичен дебат, не се съдържат призиви за подкрепа или неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участието им в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Следователно при извършването на посочените медийни услуги не е осъществена предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Неоснователно е оплакването за нарушение на Решение №107-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК, което междупрочем е бланкетно и не сочи конкретна правна разпоредба. Неоснователно е и оплакването за нарушение на Споразумението за реда и условията за отразяване в програмите на БНР на предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България. Със същото са уговорени  редът и условията за отразяване в ефирните програмите на БНР, каквато БИНАР - радио в интернет не е. Същото е интернет платформа на БНР за извършване на медийни услуги само в интернет.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 и чл. 200 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на СНЦ"Национална асоциация Българско Черноморие" с Председател Димитър Канариев за нерегламентирана предизборна агитация по БНР.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения