Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4454-НС
София, 9 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-64 от 09.03.2017 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Павел Христов в качеството му на упълномощено лице на ПП ГЕРБ – Варна, за промени в РИК в Трети изборен район – Варненски. Предлага се на мястото на Живко Петков Калев – член на РИК в Трети изборен район – Варненски, да бъде назначена за член на РИК Десислава Марчева Бонева-Ашикова.

Към предложението са приложени: заявление от Живко Петков Калев, с което заявява желанието си да бъде освободен като член на Трети изборен район – Варненски, по лични причини; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК от Десислава Марчева Бонева-Ашикова и пълномощно в полза на Павел Алексеев Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Живко Петков Калев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Десислава Марчева Бонева-Ашикова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения