Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4454-НС
София, 9 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-64 от 09.03.2017 г. по електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило предложение от Павел Христов в качеството му на упълномощено лице на ПП ГЕРБ – Варна, за промени в РИК в Трети изборен район – Варненски. Предлага се на мястото на Живко Петков Калев – член на РИК в Трети изборен район – Варненски, да бъде назначена за член на РИК Десислава Марчева Бонева-Ашикова.

Към предложението са приложени: заявление от Живко Петков Калев, с което заявява желанието си да бъде освободен като член на Трети изборен район – Варненски, по лични причини; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК от Десислава Марчева Бонева-Ашикова и пълномощно в полза на Павел Алексеев Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Живко Петков Калев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район – Варненски, Десислава Марчева Бонева-Ашикова, ЕГН ….

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения