Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4452-НС
София, 09.03.2017

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за произнасяне по компетентност за съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс на изказване, направено в безплатен диспут от Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-49/08.03.2017 г. от Съвета за електронни медии. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г. е установено, че в безплатен диспут, излъчен на 6 март 2017 г. по програма „Хоризонт“ на БНР на тема: „Социална политика, здравеопазване, образование“, по време на изказването си в интервала от 14.45 до 14.48 ч. един от участниците – Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ в хода на разговора е заявил следното: „Държавната банда, главният крадец и психопат Бойко Борисов трябва да бъде овъзмезден и настанен за лечение в психиатрична клиника“.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на Централната избирателна комисия, е приложен един (1) брой електронен носител със запис на въпросния откъс.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на приложения запис, установи, че в действителност представеният като Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ изказва твърдяната реплика на втората минута от изказването си.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4, изр. 1, предложение последно от ИК (изм., ДВ. бр. 39 от 2016 г.) се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

В случая с изказването си извън всяко съмнение участникът Александър Атанасов, от една страна, накърнява добрите нрави, а от друга страна – засяга честта и доброто име на г-н Бойко Борисов, регистриран като кандидат за народен представител в два многомандатни изборни района в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. – факт, който е ноторно известен на Централната избирателна комисия.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на Александър Атанасов от БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Александър Атанасов.

На основание чл. 43, ал. 3 от Закона за административните нарушения и наказания възлага на МВР – СДВР да установи пълната самоличност и адрес на Александър Атанасов. След връщане на информацията относно самоличността на нарушителя оправомощава председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на същия.

След съставянето и връчването на актовете същите да се изпратят на Областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на 09.03.2017 в 22:02 часа

Календар

Решения

  • № 4889 / 21.09.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Никола Козлево, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национални референдуми (избори за народни представители – 2017 г., избори за президент и вицепрезидент на републиката – 2016 г., избори за общински съветници и за кметове – 2015 г., избори за членове на Европейския парламент от Република България – 2014 г., национален референдум – 2016 г., национален референдум – 2015 г., и национален референдум – 2013 г.)

  • № 4888-МИ / 21.09.2017

    относно: жалба от Ивалена Димитрова Врачовска – упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 209-МИ от 12.09.2017 г. на ОИК – Борован, за назначаване на СИК в община Борован, за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Нивянин, община Борован, на 8 октомври 2017 г.

  • № 4887-НС / 19.09.2017

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Тервел, област Добрич, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г

  • всички решения