Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 444-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата по чл. 205, ал. 5 от ИК, извършено на сайта Epicenter.bg

Във връзка с постъпил сигнал с вх. № С-129-3/26.05.2019 г. от Стефан Манов за неправомерно публикуване на предварителни резултати от произвеждания днес избор за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия извърши проверка на сайта Epicenter.bg и установи следното:

На сайта Epicenter.bg в статия, озаглавена „Генералските стрели с 32 км в час дръпват стремително пред червените асове с 24 км в час“ са публикувани данни за резултатите от гласуването в 16.00 ч. на 26.05.2019 г. Предварителните резултати са публикувани под формата на класация от автомобилно състезание, а именно: Генералските стрели – 32 км/ч, Червените асове – 24 км/ч, Вечните сараи – 12 км/ч, Воеводите на шосето – 7,7 км/ч, Бензиновия аптекар – 2,9 км/ч, Новите демократи – 4,9 км/ч, Азбукарите – 1,7 км/ч, Възрожденците – 1,1 км/ч.

Съобразно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 от ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите да се огласяват под каквато и да е форма до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Централната избирателна комисия приема, че публикуваната информация относно предварителни данни от резултатите от гласуването е нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 205, ал. 5 във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., извършено от собственика на сайта на Epicenter.bg – „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Мария Луиза“ № 2 – ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия Венелинова Кръстева, ЕГН ….

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД, ЕИК 203683119, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, Столична община, район „Оборище“, ул. „Мария Луиза“ № 2 – ЦУМ, ет. 6, представлявано от управителя Валерия Венелинова Кръстева, ЕГН ….


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения