Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4430-НС
София, 8 март 2017 г.

ОТНОСНО: сигнал от Съвета за електронни медии за произнасяне по компетентност за съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс на платена форма на предизборна агитация (клип) на Коалиция от партии „Обединение ДОСТ“

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № НС-20-46/07.03.2017 г. от Председателя на Съвета за електронни медии Мария Стоянова. В същия се посочва, че при проведен мониторинг върху дейността на доставчиците на медийни услуги в предизборната кампания за предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г. е установено, че в платена форма на предизборна агитация (клип на КП „Обединение ДОСТ“), излъчена на 6 март 2017 г. в 08.05 ч. в програмата на БНТ 1, на доставчика на медийни услуги Българска национална телевизия в първи кадър, в общ план от 0 до 2-ра секунда, и в 3 кадър в среден план, от 4-та до 6-та секунда, се разпознава Негово превъзходителство посланикът на Република Турция в България г-н Сюлейман Гьокче.

Към сигнала, който е изпратен за произнасяне по компетентност на Централната избирателна комисия, е приложен един (1) брой електронен носител със запис на платен агитационен материал – гореописания клип на компакт диск.

Централната избирателна комисия, след като извърши служебна проверка на предоставения видео материал, безспорно установи, че във въпросния клип и в указаното време наистина се разпознава Негово превъзходителство посланикът на Република Турция в България г-н Сюлейман Гьокче.

Съгласно разпоредбата на чл. 183, ал. 4 от ИК (изм.- ДВ. бр .39 от 2016 г.), се забранява използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави.

Централната избирателна комисия приема, че включването на Негово превъзходителство посланикът на Република Турция в Република България г-н Сюлейман Гьокче в агитационния материал на КП „Обединение ДОСТ“ като лице – представител на чужда държава, е нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от ИК – накърняване на добрите нрави. Предстоящите предсрочни избори за народни представители на 26 март 2017 г. са важно събитие с национално значение и всякакво външно вмешателство или внушения, породени от участието на официални представители на чужди държави, са недопустими.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 183, ал. 4, чл. 480, ал. 2 и чл. 496 от Изборния кодекс и чл. 42 от Закона за административните нарушения и наказания Централната избирателна комисия:

  

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА спиране на излъчването във всички доставчици на медийни услуги (в това число и интернет такива) и разпространението на видеоматериала – клип на КП „Обединение ДОСТ“, излъчен на 6 март 2017 г. в 08.05 ч. в програмата на БНТ 1, на доставчика на медийни услуги Българска национална телевизия.

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната на чл. 183, ал. 4 от ИК от страна на Лютви Ахмед Местан и Орхан Ахмедов Исмаилов като представители на КП „Обединение ДОСТ“.

 

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Лютви Ахмед Местан, с ЕГН …, с адрес: ….

 

ОПРАВОМОЩАВА Председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Орхан Ахмедов Исмаилов, с ЕГН …, с адрес: …

 

След съставянето и връчването на актовете, същите да се изпратят на Областния управител на област София за издаване на наказателни постановления.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения