Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 443-НС
София, 10 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. извън страната

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-296 от 05.07.2021 г. и заявление с вх. № НС-10-296\1 от 09.07.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от Цветомир Петров Паунов – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената на 29 (двадесет и девет) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 29 броя;

- пълномощно от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, в полза на Цветомир Петров Паунов.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-701 от 09.07.2021 г., се установи, че 25 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на коалиция ГЕРБ-СДС в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Галина Владимирова Дончева

2.

Ведат Юмер Мехмед

3.

Селвинас Расим Чолак

4.

Юлия Бисерова Еркаплан

5.

Аптула Ибрям Ахмед

6.

Танер Неджатинов Салиев

7.

Ахмет Родоплу

8.

Невена Стефанова Северинова Садула

9.

Айше Ахмед Ибрям

10.

Мартин Златев Огнянов

11.

Зафер Сали Реджеб

12.

Нефизе Фахрединова Якар

13.

Фериде Ибрахимова Мехмедова

14.

Исмаил Азис Исмаил

15.

Арсени Асенов Ангелов

16.

Ергюл Ридван Йсуф

17.

Али Чакъроглу

18.

Маджид Хасан Мустафа

19.

Ердинч Ахмед Билял

20.

Мирчо Христов Мирчев

21.

Вежди Зекри Раиф

22.

Хатидже Байрамалиева Джом

23.

Соня Миткова Сойдан

24.

Мукадис Ниязи Юзеир

25.

Искрен Стефанов Йосифов

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения