Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4428-НС
София, 8 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г

Постъпило е заявлениe с вх. № 10 (10-1) от 08.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, подписано от представляващия Катя Колева Келевска, регистрирана с Решение на ЦИК № 4404-НС от 04.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Катя Колева Келевска в полза на Десислава Стефанова Николова, пълномощно от Катя Колева Келевска, представляващ сдружението, в полза на 21 (двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител.

С вх. № НС-00-166 от 08.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 20 (двадесет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 20 упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Николай Йорданов Белалов

 

2.

Трайчо Иванов Трайчев

 

3.

Тихомир Георгиев Костов

 

4.

Виктор Николаев Белалов

 

5.

Камен Атанасов Криворов

 

6.

Първолета Трифонова Радославова

 

7.

Николая Христова Кокарешкова

 

8.

Блага Христова Кокарешкова

 

9.

Константин Иванов Балов

 

10.

Радослав Владимиров Тошков

 

11.

Владимир Радославов Тошков

 

12.

Боян Атанасов Димов

 

13.

Юлиян Димитров Станчев

 

14.

Димитър Валентинов Тупаров

 

15

Борислава Златанова Николова

 

16..

Нонка Велкова Карамихова

 

17.

Михаела Димитрова Искренова

 

18.

Невянка Атанасова Димитрова

 

19.

Димитър Сидеров Димитров

 

20.

Владимир Зиновиев Бубняк

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения