Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4426-НС
София, 8 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 11 (11-1) от 07.03.2017 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, подписано от представляващия Светослав Щерев Николов, регистрирана с Решение № 4408-НС от 06.03.2017 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Светослав Щерев Николов, представляващ сдружението, в полза на 31 (тридесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., представен и на технически носител.

С вх. № НС-00-158 от 07.03.2017 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“.

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че 29 (двадесет и девет) лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс – имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори и не са регистрирани като кандидати за народни представители в изборите на 26 март 2017 г.

За 2 (две) лица са установени несъответствия, лицата са регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ с Решение № 4379-НС от 01.03.2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 29 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Лилия Димитрова Ангелова-Несторова

 

2.

Иван Атанасов Йорданов

 

3.

Наталия Иванова Бучинска-Симеонова

 

4.

Илиана Стоянова Арнаудова

 

5.

Деница Лъчезарова Николова

 

6.

Анна Христова Боричева

 

7.

Евгения Александрова Симонова

 

8.

Методи Христов Симонов

 

9.

Александър Методиев Симонов

 

10.

Тодов Стефанов Стоянов

 

11.

Кирил Георгиев Петров

 

12.

Анна Василева Петрова

 

13.

Райна Христова Чакова

 

14.

Иван Милев Чаков

 

15.

Милен Иванов Чаков

 

16.

Лилия Стефанова Венкова

 

17

Радослав Иванов Чаков

 

18.

Десислава Славейкова Русинова

 

19.

Семо Денков Богданов

 

20.

Катерина Димитрова Богданова

 

21.

Славей Иванов Русинов

 

22.

Татяна Василева Русинова

 

23.

Иван Славков Иванов

 

24.

Мария Костадинова Иванова

 

25.

Светослав Иванов Иванов

 

26.

Гергана Иванова Кьосева

 

27.

Анни Анчева Филчева

 

28.

Албена Христова Йорданова

 

29.

Иван Иванов Иванов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения