Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 442-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: искане за установяване на несъвместимост на член РИК 23 – София, подадено от ИК „Десислава Петрова Иванчева“

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № С-78-3 от 26.05.2019 г. от Дияна Лидиева Йорданова – председател на ИК „Десислава Петрова Иванчева“ за установяване на несъвместимост на член РИК 23-София на лицето Мария Петрова Праматарова-Щуркова, която се твърди, че е едновременно член на РИК 23 – София и фигурира в списъка на съдебните заседатели към Специализиран наказателен съд. Това лице, според жалбоподателя, е участвало в 14 състав на СНС, който е разглеждал дело № НОХД 2617/18 г. на Десислава Петрова Иванчева. Жалбоподателят моли, ако се установи идентичност на лицето Мария Петрова Праматарова-Щуркова то да бъде отстранено като член на РИК 23-София на основание чл.52, ал.2, т.5 ИК.

С Решение № 47-ЕП от 23 април 2019 г. Централната избирателна комисия е утвърдила състава на РИК 23-София, в което е назначена за член и Мария Петрова Праматарова-Щуркова. Дори същото лице да е едновременно и в списъка на съдебните заседатели към Специализиран наказателен съд и да е участвало в 14 състав на СНС, който е разглеждал дело № НОХД 2617/18 г. на Десислава Петрова Иванчева, Централната избирателна комисия не установи наличието на несъвместимост по чл. 66, ИК. Цитираната в жалбата разпоредба чл. 52, ал. 2, т. 5 ИК не съдържа каквито и да е основания за несъвместимост.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал.1, т.26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отхвърля жалба с вх. № С-78-3 от 26.05.2019 г. от Дияна Лидиева Йорданова – председател на ИК „Десислава Петрова Иванчева“ за установяване на несъвместимост на член РИК 23-София на лицето Мария Петрова Праматарова-Щуркова.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения