Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4414-МИ/НР
София, 6 март 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Смолян, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-9 от 06.03.2017 г. на електронната поща на ЦИК от Николай Тодоров Мелемов – областен координатор на ПП ГЕРБ за област Смолян, преупълномощен от Бойко Методиев Борисов – председател и представляващ ПП ГЕРБ, с пълномощно № КО-Г-076 от 14.08.2015 г. за промяна в ОИК – Смолян. Предлага се на мястото на Ангел Николаев Безергянов – председател на ОИК, да бъде назначен Георги Тодоров Кисьов –  досегашен член на ОИК, а на мястото на Георги Тодоров Кисьов - за член на ОИК да бъде назначена Рада Костадинова Кузманова. На 6 март 2017 г. предложението е постъпило и в оригинал, като е заведено с вх. № МИ-10-9/1.

Към предложението са приложени: молба от 16.02.2017 г. от Ангел Николаев Безергянов за освобождаването му като председател на ОИК поради лични и семейни причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование на Георги Тодоров Кисьов, както и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Рада Костадинова Кузманова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Смолян, област Смолян, Ангел Николаев Безергянов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Смолян, област Смолян, Георги Тодоров Кисьов, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Смолян, област Смолян, Рада Костадинова Кузманова, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения