Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4411-НС
София, 6 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „АТАКА“ чрез пълномощника Магдалена Ламбова Ташева срещу решение № 82-НС от 27.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Постъпила е жалба с вх. № НС-15-139 от 02.03.2017 г. от ПП „АТАКА“ чрез пълномощника си Магдалена Ламбова Ташева срещу Решение № 82-НС от 27.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен  район – Пловдивски. С обжалваното решение РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград, област Пловдив.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е постановено в нарушение на т. 14 на Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, съгласно което местата, полагащи се на партиите и коалициите, следва да се разпределят равномерно на територията на района и на всяка една от общините, включени в него.

В жалбата се твърди, че представителят на партия „Атака“ е подал жалба – възражение срещу направеното при проведените консултации при кмета на общината разпределение на местата в СИК в община Асеновград. Също така излага оплаквания, че консултациите са били проведени за 10 минути – от 9,00 до 9,10 ч., в което кратко време пълномощникът на партията не е могъл да изчете местата, които са били определени за партията, в резултат на което протоколът от проведените консултации е подписан с особено мнение. Излага оплаквания само и единствено относно определените за партията места в СИК и по-конкретно счита, че те са съсредоточени в крайни квартали на града, отдалечени села (махали, ромски квартали), в които партията няма нито един член или симпатизант. В заключение жалбоподателят твърди, че не е в състояние да попълни поименния състав на следните секционни избирателни комисии: № 55, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 70, 73, 79, 94, 98, 102, 104, 106 и 107. Вместо тях моли Централната избирателна комисия да преразпредели тези 16 места в СИК, от които 6 ръководни, в следните секции: СИК № 3 (председател), СИК № 7 (секретар), СИК № 8 (секретар), СИК № 10 (зам.-председател), СИК № 16 (член), СИК № 17 (секретар), СИК № 20 (член), СИК № 21 (член), СИК № 34 (член), СИК № 35 (член), СИК № 39 (член), СИК № 47 (зам.-председател), СИК № 48 (член), СИК № 67 (член) и СИК № 75 (член).

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски. Жалбата е получена в ЦИК от РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, с придружително писмо вх. № НС-15-139\1 от 06.03.2017 г., заедно с административната преписка.

Направено бе предложение от докладчика по жалбата същата да бъде оставена без уважение като неоснователна по следните съображения:

С решение № 82-НС от 27.02.2017 г. РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, e назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК, т.е. при постигнато съгласие.

Протоколът от проведените консултации при кмета на общината е подписан с особено мнение от представителя на партия „Атака“. Към протокола е представено особено мнение на представителя на партия „Атака“, с което той излага мотиви, че не му е дадена възможност да представи предложението на партията за разпределение на нейната квота в СИК на територията на община Асеновград.

Видно от приложените материали по преписката е, че с вх. № 14.00.920/21.02.2017 г. в общината е постъпило предложение от пълномощника на партията с попълнен поименен списък за съставите на СИК, включително и за техните ръководства, на територията на община Асеновград. Така представеният списък е съобразен с разпределението на членовете и ръководството на СИК на територията на общината, прието на консултациите. Това обстоятелство е мотивирало РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, да приеме, че при проведените консултации за назначаване съставите на СИК е постигнато съгласие. Това становище на РИК обаче не е правилно, тъй като протоколът от проведените консултации е подписан с особено мнение от представителя на партия „Атака“ и е следвало РИК да назначи съставите на СИК на територията на общината на основание чл. 91, ал. 12 от ИК, т.е. при непостигнато съгласие.

Същевременно обаче Централната избирателна комисия счита, че погрешното изписване на основанието за назначаване съставите на СИК в конкретния случай не е съществено, тъй като и при правилното основание за назначаването на СИК резултатът щеше да бъде същият. Това е така, тъй като районната избирателна комисия изцяло се е съобразила с направеното от представителя на партия „Атака“ предложение за попълване на поименния състав на съответните СИК-ове в община Асеновград. Тоест, това нарушение не е рефлектирало неблагоприятно върху правата на партията жалбоподател поради обстоятелството, че РИК изцяло е възприела направеното от нея предложение.

Относно релевираните в жалбата оплаквания за това, че не е спазен принципът на равномерност при назначаване на секционните избирателни комисии в община Асеновград, Централната избирателна комисия счита, че същите са неоснователни. На територията на община Асеновград са образувани общо 107 СИК/ПСИК, от които 74 секционни избирателни комисии с 9-членен състав, в които съгласно Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК квотното разпределение за партия „Атака“ е: 3 председатели, 4 зам.-председатели, 4 секретари и 21 членове, и 31 секционни избирателни комисии със 7-членен състав, в които: 1 председател, 2 зам.-председатели, 2 секретари и 6 членове. Общо за партия „Атака“ в СИК в община Асеновград са разпределени: 16 ръководни длъжности и 27 членове, общо 43, които са разпределени в 43 секционни избирателни комисии съгласно решението на РИК, от което следва изводът, че са разпределени равномерно. Това е така, тъй като няма нито една СИК, в която да има назначени 2 членове на СИК от квотата на партия „Атака“.

Централната избирателна комисия приема, че законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на РИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване на съставите и ръководствата на СИК, спазвайки императивните норми на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК. Именно в тази си преценка правилно РИК е възприела предложението на кмета на общината, тъй като в него се съдържат в най-пълна степен предложенията на партиите и коалициите.

Законодателят не е поставил изискване в Изборния кодекс при назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград районната избирателна комисия да се съобразява със симпатизантите и привържениците на партията в района и по общини.

При назначаването на съставите на СИК на територията на община Асеновград РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е спазила императивните изисквания на Изборния кодекс и е назначила същите в най-голяма степен съгласно направените предложения от партиите и коалиции, участвали в консултациите. Решението на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е допустимо и валидно, същото е правилно, законосъобразно и постановено при спазване на Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК.

В хода на разискванията бе направено предложение да се отмени решението на РИК като неправилно и незаконосъобразно и преписката да бъде върната за ново произнасяне. Аргументите в тази насока са, че неправилно РИК е назначила съставите на СИК при постигнато съгласие, въпреки наличие на особено мнение от страна на жалбоподателя. Също така бе изразено и становище, че РИК при назначаването на СИК не е обсъдила подаденото възражение от жалбоподателя, с което е нарушила правата му.

При проведеното гласуване на предложението на докладчика Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията за направеното предложение за оставяне без уважение на жалбата като неоснователна гласуваха 9 – Мария Бойкинова, Румен Цачев, Емануил Христов, Йорданка Ганчева, Ивайло Ивков, Таня Цанева, Мартин Райков, Ерхан Чаушев и Иванка Грозева, а против – 7 членове – Румяна Сидерова, Александър Андреев, Камелия Нейкова, Катя Иванова, Бойчо Арнаудов, Владимир Пенев, Мария Мусорлиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 73 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на жалбата на ПП „АТАКА“ чрез пълномощника си Магдалена Ламбова Ташева срещу Решение № 82-НС от 27.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения