Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 441-ЕП
София, 20 май 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“, срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район – Благоевградски

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № ЕП-15-214 от 19.05.2014 г. до Централната избирателна комисия чрез РИК в Първи район - Благоевградски, от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Йордан Георгиев Андонов срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски.

Към жалбата са приложени: протокол № 11 от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски; копие от решението с данни за обявяването, както и за публикуването на електронната страница на РИК; копие от решението с отбелязване на обявяването с данни за датата и часа и имената и подписите на членовете на РИК, обявили, съответно свалили решението от таблото за обявяване; 2 бр. пълномощни. Допълнително на 20 май 2014 г. от РИК в Първи район - Благоевградски, са представени копие от регистъра - входяща и изходяща поща, за удостоверяване на датата и часа на постъпване на жалбата; копие от книгата за дежурства с отбелязани часове и дежурни членове на комисията.

Жалбоподателят счита обжалваното от него решение за неправилно и незаконосъобразно, като се навеждат и доводи, че същото е взето в нарушение на чл. 70, ал. 4 от ИК, т.е. при липса на необходимото мнозинство. Иска се ЦИК да отмени изцяло обжалваното решение като неправилно и незаконосъобразно и с оглед на извършеното нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК да се приложи разпоредбата на чл. 480, ал. 1 от ИК.

Решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, е постановено по жалба от общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, с твърдение, че Сергей Дмитриевич Станишев, водач на листата на Коалиция за България в предстоящите избори и председател на коалицията, е изнесъл лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски", като по време на лекцията е извършена предизборна агитация в държавно учреждение. Жалбата е разгледана на заседание на РИК на 15 май 2014 г. при наличие на необходимия кворум. От обсъжданията, отразени в протокола, е видно, че е извършена проверка  на изнесената информация в посочените сайтове и е подложено на гласуване проект на решение за оставяне без уважение на подадената жалба, тъй като РИК е приела, че не е налице нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК. В гласуването по проект на решение за оставяне без уважение на жалбата са участвали 17 членове на РИК, от които 11 са гласували „за", а 6 са гласували „против". При този резултат от гласуването е налице хипотезата на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК, поради което следва да се приеме, че е налице решение за отхвърляне, независимо че същото е оформено с диспозитив за оставяне без уважение на жалбата. Решението на РИК в този случай е следвало да се оформи с диспозитив, от който да става ясно, че предложението за решение е отхвърлено.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че решението на РИК подлежи на обжалване по реда на чл. 73 във връзка с чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК. Подадената жалба на 19 май 2014 г. срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, обявено на 16 май 2014 г. в 9,30 часа, се явява подадена в срок от лице с правен интерес и е допустима за разглеждане от ЦИК.

На свое заседание на 20 май 2014 г. Централната избирателна комисия разгледа проект на решение по жалбата, с който жалбата се приема за основателна, поради което се предлага отмяна на решение № 47-ЕП от 15 май 2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски, и връщане на преписката за ново разглеждане. Докладваният проект не събра необходимото мнозинство от две трети за приемане на решението и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК се счита, че е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект на решение по жалба на общинския ръководител на ПП „ГЕРБ" Йордан Георгиев Андонов срещу решение № 47-ЕП от 15.05.2014 г. на РИК в Първи район - Благоевградски.

Решението за отхвърляне подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения