Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4405-НС
София, 6 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 9 (9-1) от 02.03.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, подписано от представляващия Нели Генова Делгянска, чрез упълномощения представител Здравко Стойков Стойков, регистрирана с Решение на ЦИК № 4379-НС от 01.03.2017 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Здравко Стойков Стойков, пълномощно от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 51 (петдесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 51 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

На 02.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията 49 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК, а две от лицата са с невалиден ЕГН.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2–4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 49 упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

1.

Елеонора Драганова Богданова

2.

Андриана Иванова Ефтимова

3.

Цветан Иванов Вълчев

4.

Георги Стоянов Иванов

5.

Димитър Богомилов Димитров

6.

Йордан Божинов Христов

7.

Андриана Никифорова Асенова

8.

Валентина Ангелова Хайтова

9.

Силвана Яворова Хайтова

10.

Ива Ангелова Данова

11.

Сава Тонев Петров

12.

Галя Спасова Петрова

13.

Веска Димитрова Кръстева

14.

Славка Михайлова Кръстева

15.

Христо Димитров Кръстев

16.

Татяна Здравкова Христова

17.

Камелия Лилкова Близнашка

18.

Макари Трифонов Георгиев

19.

Георги Илиев Иванов

20.

Бисер Валериев Каменов

21.

Цветомила Нончова Петрова

22.

Стефан Венков Стефанов

23.

Стоян Димитров Христов

24.

Евгени Борисов Вълков

25.

Красимир Спасов Кацарски

26.

Нина Иванова Стоева

27.

Филип Славчев Марков

28.

Ружа Борисова Маркова

29.

Борислав Николаев Александров

30.

Цветана Георгиева Маркова

31.

Мария Славчева Маркова

32.

Бисер Дойнов Йончовски

33.

Любомир Илиев Иванов

34.

Пейчо Димитров Пейчев

35.

Михаил Иванов Филипов

36.

Юлия Стойнева Филипова

37.

Елица Пейчева Димитрова

38.

Радослав Иванов Филипов

39.

Севдалина Трифонова Чендова

40.

Димитър Йорданов Чукарски

41.

Мая Николаева Спасова-Чукарска

42.

Стефка Янкова Стоянова

43.

Стоян Цветков Стоянов

44.

Камелия Валериева Петрова

45.

Франто Малинков Иванов

46.

Даниела Анатолиева Каменова

47.

Радомир Методиев Гергов

48.

Бисер Милчев Динев

49.

Юлия Стойнова Пейчева

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения