Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4404-НС
София, 4 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 10 от 02.03.2017 г. от сдружение „Институт за социална интеграция“, представлявано от Катя Колева Келевска – председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 23.02.2017 г. от СГС, V-5 състав, по ф.д. № 6605/2002 г.; удостоверение № 002/14.11.2002 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; заверено копие на протокол от 21.02.2017 г. от заседание на ОС на сдружението за промяна в състава на Управителния съвет на „Институт за социална интеграция“; заверено копие на заявление от Аглика Стефчева Виденова за освобождаването й от длъжността секретар на Управителния съвет и като член на ръководния орган на сдружение „Институт за социална интеграция“; пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 7 (седем) лица – представители на сдружение „Институт за социална интеграция“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.; списъкът е представен и в електронен вид на технически носител; 7 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 02.03.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са спазени изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 7 упълномощени представители на сдружение „Институт за социална интеграция“ за страната, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

 

В страната

 

1.

Катя Колева Келевска

 

2.

Стефан Георгиев Георгиев

 

3.

Габриела Стоянова Арабаджиева

 

4.

Мая Стоянова Габровска-Стоянова

 

5.

Йордан Иванов Стоянов

 

6.

Ивелин Николов Николов

 

7.

Галина Рангелова Асенова

 

 

 

 

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения