Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4403-НС
София, 4 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Свилен Сашков Делчев – председател на Инициативен комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов за независим народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., регистриран с решение № 16-НС от 13.02.2017 г. на РИК 25 - София

В Централната избирателна комисия е постъпила в оригинал жалба от Свилен Сашков Делчев – председател на Инициативен комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов за независим народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., с вх. № НС-12-5 от 2 март 2017 г. срещу Решение № 57-НС от 27.02.2017 г. на РИК 25 – София.

Направено е искане за отмяна на решение № 57-НС от 27.02.2017 г. на РИК 25 – София, и постановяване връщане на внесения от ИК депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК. Жалбоподателят твърди, че решението е незаконосъобразно, защото противоречи на правилата на формалната, житейската и главно на правната логика, както и на закона, като възприема едно тълкуване на нормите, което е незаконосъобразно. Конституцията на Република България не позволява поставяне на субектите в положение на неравнопоставеност. Твърди, че решението напълно противоречи на духа на закона и избирателно се прилагат нормите от Изборния кодекс.

Жалбата е подадена в срок от лице с правен интерес, но разгледана по същество е неоснователна.

С решение № 43-НС от 21.02.2017 г. РИК 25 – София, на основание чл. 72, ал. 1, т. 8 от ИК, е регистрирала при условията на неприключила проверка Венцислав Василев Кенанов като независим кандидат за народен представител в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. С последващо решение № 44-НС от 23.02.2017 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 11 от ИК РИК 25 – София, е заличила регистрацията на инициативния комитет, регистриран с решение № 16-НС от 13.02.2017 г. за издигане на Венцислав Василев Кенанов за независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в Двадесет и пети изборен район – София, поради това, че независимият кандидат не е бил подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1 от ИК.

Правилно районната избирателна комисия е обсъдила двете хипотези на заличаване на регистрацията на инициативните комитети, предвидени в Изборния кодекс, а именно: по чл. 155, ал. 1 от ИК по писмено заявление на инициативния комитет, подадено не по-късно от 32 дни преди изборния ден, и по чл. 72, ал. 1, т. 11 от ИК - поради заличаване регистрацията на издигнатия от инициативния комитет кандидат за народен представител, когато последният не е подкрепен от необходимия брой избиратели съгласно чл. 257, ал. 1 от ИК.

По отношение на инициативните комитети Изборният кодекс не предвижда възстановяване на депозитите в случаите по чл. 72, ал. 1, т. 11, на което основание е заличен инициативният комитет, представляван от молителя, поради което РИК е счела, че не би следвало да се приложи текстът на чл. 155, ал. 2 от ИК.

След като се запозна с наведените в жалбата оплаквания и с обжалваното решение, Централната избирателна комисия счита, че решение № 57-НС от 27.02.2017 г. на РИК 25 – София, е правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Свилен Сашков Делчев – председател на Инициативен комитет за издигане на Венцислав Василев Кенанов за независим народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., срещу Решение № 57-НС от 27.02.2017 г. на РИК 25 – София, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения