Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4401-МИ
София, 4 март 2017 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново

Общинска избирателна комисия – Лясковец, област Велико Търново, с писмо вх. № МИ-15-100/02.03.2017 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че със свое решение № 127-МИ от 25.02.2017 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 във връзка с ал. 4 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на кмета на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, Парашкев Стоянов Парашкевов.

Към преписката са приложени: заверено копие на решение № 128-МИ от 28.02.2017 г. на ОИК – Лясковец; решение № 127-МИ от 25.02.2017 г. на ОИК – Лясковец; протокол № 35 от 28.02.2017 г. от заседание на ОИК – Лясковец; препис-извлечение от акт за смърт № 168 от 23.02.2017 г., издаден от община Лясковец.

От справка на интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ е видно, че броят на лицата с постоянен адрес в кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново, към 15.12.2016 г. е 820 лица, поради което кметство Козаревец отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Лясковец, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира, че са налице изискванията на чл. 463, ал. 1 и ал. 6 от ИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Козаревец, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Козаревец, община Лясковец, област Велико Търново.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения