Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 44-МИ
София, 1 август 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", подписано от Дани Стефанова Каназирева в качеството на председател и представляващ партията, чрез пълномощниците Евелин Георгиев Парасков, Веселин Иванов Козарев и Зарко Андреас Сарафян, заведено под № 4 на 25 юли 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 19.04.2011 г. по ф. д. № 165/2011 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 8 състав, по ф. д. № 165/2011 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 88 на „Държавен вестник", бр. 40 от 2011 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; решения № 1 и 2 от протокол № 8/04.07.2011 г. на Изпълнителния съвет на ПП „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ", компетентен съгласно чл. 42, ал. 10, т. 8 от Устава, за регистрация на партията в Централната избирателна комисия за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; нотариално заверен образец от подписа на представляващия партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-362/19.07.2011 г. на Сметната палата; удостоверение № 045-Е-КОО-85028/15.07.2011 г. на „Централна Кооперативна Банка" АД, клон „Пловдив - България", за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; удостоверение от 20.07.2011 г. на СГС - ФО по ф. д. № 165/2011 г., издадено на основание чл. 19а от Закона за политическите партии, ведно с декларация на представляващия партията председател; заверен от СГС препис от устава на партията; 2 бр. нотариално заверени пълномощни от председателя Дани Стефанова Каназирева в полза на Евелин Георгиев Парасков, Веселин Иванов Козарев и Зарко Андреас Сарафян за представителство на председателя на партията пред ЦИК във връзка с регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., с правото да подписват, подават и получават документи; списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 12 278 избиратели, подкрепящи регистрацията.
От протокол от 29.07.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., се установява спазване на изискването на разпоредбата на чл. 89, ал. 3, т. 11 от ИК за наличие на необходимите 7000 подписи.
Налице са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., за регистрация на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения