Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4398-НС
София, 2 март 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от Коалиция „БСП за България“ срещу решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян

На 01.03.2017 г. на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпила жалба, заведена с вх. № НС-10-54/01.03.2017 г., подадена от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева – председател на Областен съвет на БСП – Смолян, и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян, срещу решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян. На същата дата на електронната поща на Централната избирателна комисия е получена изпратената от Районна избирателна комисия – Смолян, преписка, заведена с вх. № НС-10-54/1/01.03.2017 г.

В придружително писмо с изх. № 6/01.03.2017 г., подписано от председателя на РИК - Смолян, са описани съдържащите се в преписката документи, а именно: копие от жалба с вх. № 87/01.03.2017 г. от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева – председател на Областен съвет на БСП – Смолян, и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян, срещу решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян, с приложено към нея копие от съобщение от сайта на ГЕРБ - Смолян; пълномощно изх. № 134/17.02.2017 г., подписано от председателя и представляващ Коалиция „БСП за България“ - Корнелия Петрова Нинова, в полза на Милко Иванов Гавазов; жалба до РИК - Смолян с вх. № 80/27.02.2017 г., подадена от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева - председател на Областен съвет на БСП - Смолян и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян; копие от Протокол № 15/27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян; копие от списък на присъстващите в заседанието на РИК - Смолян на 27.02.2017 г.; извлечение от входящия регистър на РИК - Смолян; копие от решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян, с приложени към същото копия от особените мнения на Анастасия Караманолева и Димитър Марев - зам. председатели на РИК - Смолян.  

Обжалваното решение е постановено от Районна избирателна комисия – Смолян, по жалба вх. № 80/27.02.2017 г., подадена от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева - председател на Областен съвет на БСП – Смолян, и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян, за нарушение по чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс.

В жалбата са наведени доводи, че на 24.02.2016 г. в Художествената галерия - Смолян,  е осъществена предизборна агитация в полза на ПП „ГЕРБ“, в която са взели участие почти всички лица, включени в кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ от 22-ри МИР, в т.ч. и водачът на листата Даниела Дариткова. В тази връзка се твърди, че „горепосочената предизборна проява е осъществена в нарушение на императивната забрана на чл. 182, ал.1 от ИК, съгласно който законов текст „Не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала“.

Жалбоподателите не са приложили доказателства в подкрепа на твърденията си за осъществено нарушение по чл. 182, ал. 1 от ИК, но са поискали от РИК - Смолян „да се извърши проверка за констатиране на извършеното нарушение и в законно установените срокове на виновните лица да се наложат административни санкции съобразно разпоредбите на чл. 480, ал. 2 от Изборния кодекс“ .

В оспореното решение Районна избирателна комисия – Смолян, е изложила следните мотиви :

-„... в жалбата не е конкретизирано, а към нея липсват каквито и да било доказателства относно това по какъв начин е била извършена и в какво точно се изразява предизборната агитация, за да може РИК – Смолян, да извърши проверка... дали е била нарушена разпоредбата на чл. 182, ал. 1 във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК... В тази връзка РИК – Смолян, не намира безспорни доказателства... относно това в какво и как се е осъществявала въпросната агитация, според буквата на закона в конкретния случай липсва наличие на изричен призив за подкрепа или за неподкрепа на определен кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите на 26 март 2017 г., поради което РИК – Смолян, не може да установи по един категоричен и безспорен начин начин нарушение на разпоредбата на чл. 182, ал. 1 от ИК ...“ ;

- „... в жалбата липсва описание на конкретно действие, с което според жалбоподателите е бил нарушен ИК, ... след като липсват и доказателства в подкрепа на твърденията в жалбата, същите се явяват голословни и недоказани, а с оглед на ... обстоятелството, че те произхождат от пряк конкурент в изборната надпревара, същите не следва да се кредитират..., без да бъдат доказани с предвидените в закона средства ...“ ;

-„... с оглед обстоятелството, че описаното в жалбата събитие се е състояло на 24.02.2017 г., а самата жалба е администрирана във входящия регистър на РИК – Смолян, едва на 27.02.2017 г., от обективна страна не е възможно Районната избирателна комисия да извърши непосредствена проверка на състояло се преди три календарни дни мероприятие, като наред с това не е възможно и да бъде констатирано евентуално нарушение на изборните правила ...“;

-„... Относно твърдението, че Андриян Петров - като бивш заместник областен, е използвал служебното си положение, за да мотивира служителите за тяхното присъствие, РИК – Смолян, направи служебна справка в Областна управа – Смолян, от която се потвърди, че въпросното лице е подало оставка като заместник областен управител на област – Смолян, още на 15.02.2017 г. В тази връзка от обективна страна не е било възможно към дата 24.02.2017 г. г-н Андриян Петров - като бивш заместник областен управител на Смолян, да използва служебно положение“.

Въз основа на така изложените мотиви с решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. Районна избирателна комисия – Смолян, е оставила без уважение - като недоказана и неоснователна, жалба вх. № 80/27.02.2017 г., подадена от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева - председател на Областен съвет на БСП – Смолян, и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян.

В законоустановения срок Коалиция „БСП за България“, чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева - председател на Областен съвет на БСП – Смолян, и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян, е оспорила решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян. С подадената жалба с вх. № 87/01.03.2017 г.  жалбоподателите са сезирали Централната избирателна комисия с искане да отмени решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия – Смолян, като незаконосъобразно и необосновано, да констатира извършеното грубо нарушение и да наложи предвидените в чл. 480, ал. 2 от ИК санкции. Към жалбата е приложено копие от съобщение от сайта на ГЕРБ – Смолян, с дата 26.02.2017 г.

Жалбоподателите твърдят, че ясно и точно са посочили в какво конкретно се изразява допуснатото нарушение по смисъла на чл. 182, ал. 1 от ИК и кога и къде е осъществено; че са поискали проверка на твърдените обстоятелства и събиране на доказателства, както и че РИК – Смолян, не изпълнява съвестно и законосъобразно своите функции.

Решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия – Смолян, е валидно. Същото е постановено с оглед правомощията на РИК – Смолян, по чл. 72, ал.1, т. 1 и т. 20 във връзка с чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс, в заседание, на което са присъствали повече от половината от членовете на комисията (арг. от чл. 70, ал. 3 от ИК), като решението е прието с необходимото мнозинство съобразно изискванията на чл. 70, ал. 4 от ИК. Съобразно изискванията на чл. 70, ал. 7 от ИК двамата заместник-председатели на РИК - Смолян -  Анастасия Караманолева и Димитър Марев, са гласували решението с особено мнение, като са посочили в какво се изразява особеното мнение.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с  жалба с вх. № 87/01.03.2017 г., намира същата за допустима, като подадена от лица, имащи право и интерес от обжалването, срещу подлежащ на обжалване акт - решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районнна избирателна комисия - Смолян, и в законоустановения в разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ИК срок, а разгледана по същество - за недоказана и неоснователна, поради следните съображения : 

Централната избирателна комисия счита, че липсват конкретни твърдения, както и доказателства, относно това дали на осъществената на 24.02.2017 г. предизборна среща на кандидатите за народни представители от ПП „ГЕРБ“ в Смолян е била извършена предизборна агитация по смисъла на § 1, т. 17 от ДР на ИК, а ако е била извършена такава агитация - от кого, по какъв начин и в какво точно се е изразявала същата. От приложеното към жалбата копие от съобщение от сайта на ГЕРБ – Смолян, с дата 26.02.2017 г., озаглавено „С работещите в библиотеката, музея и галерията бе първата предизборна среща на ГЕРБ в Смолян“, също не се установява да е налице призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на оспореното решение РИК – Смолян, не е допуснала съществени процесуални нарушения, като не е извършила поисканата от жалбоподателите проверка за констатиране на извършеното нарушение и налагане на санкции на виновните лица. Правилно РИК – Смолян, е приела в мотивите на оспореното решение, че след като „описаното в жалбата събитие се е състояло на 24.02.2017 г., а самата жалба е администрирана във входящия регистър на РИК – Смолян, едва на 27.02.2017 г., от обективна страна не е възможно Районната избирателна комисия да извърши непосредствена проверка на състояло се преди три календарни дни мероприятие, като наред с това не е възможно и да бъде констатирано евентуално нарушение на изборните правила...“. Законосъобразни са и изводите на РИК – Смолян, че след като Андриян Петров е подал оставка като заместник областен управител на област Смолян на 15.02.2017 г., то от обективна страна не е било възможно към дата 24.02.2017 г. същото лице „да използва служебното си положение“ като бивш заместник областен управител на Смолян. 

С оглед правна прецизност следва да се отбележи, че законодателят е предвидил административнонаказателна отговорност при нарушаване на забраните по чл. 182, ал. 1 – 3, в разпоредбата на чл. 480, ал. 1 от ИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

 

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, подадена от Коалиция „БСП за България“ чрез упълномощените представители Рабие Лютвиева Кьосева – председател на Областен съвет на БСП – Смолян, и Милко Иванов Гавазов - председател на Общински съвет на БСП - Смолян, срещу решение № 49-22 НС от 27.02.2017 г. на Районна избирателна комисия - Смолян.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения