Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4381-НС/МИ/ПВР/НР
София, 1 март 2017 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в кметството на с. Енево, община Нови пазар, област Шумен, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г., изборите за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум през 2016 г., във връзка с отстраняване на проблем с охранителната система

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-8\1 от 20.02.2017 г. и № ЦИК-14-8\2 от 28.02.2017 г. на Централната избирателна комисия от Ивайло Камаджиев – кмет на община Нови пазар, област Шумен, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се на първия етаж в административната сграда на кметството в с. Енево на ул. „Георги Димитров“ № 32, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г., изборите за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум през 2016 г., поради възникнала необходимост от профилактика на охранителната система, поддържана от фирма „Телепол“ ЕООД – гр. Шумен, ул. „Университетска“ №13. Необходимостта се изразява в това, че през последните седмици охранителната система се включва безпричинно.

Изборните книжа в помещението са поставени в железни архивни шкафове, които са заключени и залепени с хартиени ленти, като всеки избор е в отделен шкаф.

Съгласно т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещението, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 28 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. и Решение № 1392 от 6 януари 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се на първия етаж в административната сграда на кметството в с. Енево на ул. „Георги Димитров“ № 32, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители през 2014 г., изборите за общински съветници и кметове и национален референдум през 2015 г. и изборите за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум през 2016 г., поради възникнала необходимост от профилактика на охранителната система.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 29 от Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица, определена със заповед на кмета на общината. За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на същото решение.

След отстраняване на повредата и извършване на профилактика на охранителната система под надзора на назначената със заповед на кмета комисия помещението се запечатва по реда на Решение № 3796-ПВР/НР от 18 октомври 2016 г. на ЦИК.

Книжата и материалите се съхраняват в помещението до произвеждане на следващите избори от същия вид по ред, определен с решение на ЦИК, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения