Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4379-НС
София, 1 март 2017 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 28.02.2017 г. от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, представлявано от Нели Генова Делгянска – председател, чрез упълномощения представител Йордан Иванов Цаков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 24.02.2017 г. по ф.д. № 4/2008 г., издадено от Окръжен съд – Пловдив; удостоверение № 036/06.03.2008 г., издадено от Министерството на правосъдието, за вписване в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; пълномощно от Нели Генова Делгянска в полза на Йордан Иванов Цаков; пълномощно от Нели Генова Делгянска, представляваща сдружението, в полза на 33 (тридесет и три) лица – представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.; 33 бр. декларации по образец – Приложение № 31-НС от изборните книжа.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 4161-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението за актуално състояние на сдружението и удостоверението за вписване на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

На 28.02.2017 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“.

От извършената служебна проверка на лицата от списъка, приложен към заявлението, се установи, че към датата на регистрацията всички отговарят на изискванията на Изборния кодекс и на т. 20 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

От извършената проверка на лицата в управителните органи на сдружението се установи, че са налице изискванията на т. 21 от раздел ІІІ на Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 33 (тридесет и трима) упълномощени представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

 

В страната

 

1.

Албена Александрова Гьошева

 

2.

Васил Георгиев Гьошев

 

3.

Дойчин Иванов Дойчинов

 

4.

Тодорка Цвяткова Дойчинова

 

5.

Атанаска Кънчева Цанкова

 

6.

Иван Стефанов Цанков

 

7.

Кънчо Георгиев Касабов

 

8.

Динка Жорова Якимова-Касабова

 

9.

Габриела Огнянова Касабова

 

10.

Николай Димитров Касабов

 

11.

Георги Димитров Касабов

 

12.

Димитър Георгиев Касабов

 

13.

Йорданка Кънчева Кънчева

 

14.

Пано Колев Колев

 

15.

Теодора Недялкова Добрева-Колачева

 

16.

Добромир Кръстев Колачев

 

17.

Димитър Георгиев Савчев

 

18.

Христо Симеонов Симеонов

 

19.

Евгени Симеонов Симеонов

 

20.

Донка Димова Симеонова

 

21.

Николай Георгиев Спасов

 

22.

Генка Георгиева Христова

 

23.

Тодор Веселинов

 

24.

Мария Бойчева Бойчева

 

25.

Василка Вълкова Караколева

 

26.

Костадин Рангелов Даскалов

 

27.

Радка Радева Даскалова

 

28.

Галя Димитрова Гинова

 

29.

Лазар Иванов Гинов

 

30.

Николинка Борисова Картункова

 

31.

Софийка Георгиева Костова

 

32.

Коста Добрев Костев

 

33.

Маргарита Трендафилова Димова

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения