Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4378-НС
София, 1 март 2017 г.

ОТНОСНО: назначаване на секционните избирателни комисии в избирателни секции № 193700005 и № 193700006 в община Ценово, област Русе, за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-131/28.02.2017 г. от РИК – Русе, с приложени към него документи относно назначаване на секционните избирателни комисии в избирателни секции № 193700005 и № 193700006 в община Ценово, област Русе.

Към преписката са приложени: решение № 44-НС от 27.02.2017 г. на РИК-Русе; писмо с изх. № 424 от 22.02.2017 г. на кмета на община Ценово до РИК – Русе, с приложените към него документи по чл. 91, ал. 7 от ИК – протокол от 16.02.2017 г. за проведени консултации при кмета на общината и списък за състава на СИК за община Ценово към него, таблица за определяне на състава на СИК на територията на общината, писмено обяснение от секретаря и юрисконсулта на общината и поименните предложения на присъствалите на консултациите парламентарно представени партии и коалиции.

На проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Ценово не е постигнато съгласие между парламентарно представените партии и коалиции само относно длъжността „Председател“ на СИК в избирателни секции № 193700005 – кметство Новград, и № 193700006 – кметство Кривина. По отношение на съставите на СИК в останалите избирателни секции на територията на община Ценово е постигнато съгласие. Протоколът не е подписан от представителя на ПП „ГЕРБ“ поради непостигнато съгласие за двете избирателни секции.

На заседание на 27.02.2017 г. на РИК – Русе, са разгледани постъпилите предложения за председател на СИК в избирателна секция № 193700005 – от Галина Георгиева, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, и от Росен Миланов – упълномощен представител на коалиция „БСП лява България“, и за председател на СИК в избирателна секция № 193700006 – от представителя на ПП „ГЕРБ“ и от представителя на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“. За длъжността „Секретар“ в съставите на двете СИК не са направени предложения. На проведеното заседание РИК – Русе е приела решение № 44-НС от 27.02.2017 г. за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от ИК в частта относно назначаване на съставите на СИК в избирателни секции № 193700005 и № 193700006 в община Ценово и решение за назначаване съставите на СИК в останалите избирателни секции в община Ценово.

Предвид непостигнатото съгласие и решението за отхвърляне на РИК, съобразявайки се с Решение № 4182-НС от 1 февруари 2017 г., Централната избирателна комисия назначава СИК в избирателни секции № 193700005 и № 193700006 в община Ценово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 91, ал. 13 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА секционни избирателни комисии на територията на община Ценово в избирателни секции № 193700005 и № 193700006, както следва:

 

№ на СИК

Длъжност

Име

Презиме

Фамилия

ЕГН

193700005

Председател

Емилия

Атанасова

Танева

 

Новград

Зам.-председател

Юрий

Захариев

Радославов

 

 

Секретар

Тодорина

Цветанова

Тодорова

 

 

Член

Искрена

Миткова

Венкова

 

 

Член

Ина

Петрова

Илиева

 

 

Член

Василка

Костадинова

Колева

 

 

Член

Красимира

Илиева

Ангелова

 

 

Член

Николинка

Ангелова

Ненова

 

 

Член

Анатоли

Красимиров

Здравков

 

193700006

Председател

Катя

Георгиева

Цветанова

 

Кривина

Зам.-председател

Йорданка

Костадинова

Игнатова

 

 

Секретар

Валентина

Цонева

Миланова

 

 

Член

Цветанка

Ангелова

Атанасова

 

 

Член

Таня

Кирчева

Иванова

 

 

Член

Тонка

Божанова

Василева

 

 

Член

Елка

Димитрова

Петева

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения