Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 437-ЕП
София, 26 май 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 108-ЕП от 25.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № ЕП-12-19 от 26.05.2019 г. от Дияна Лидиева Йорданова, представляващ инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., срещу решение № 108-ЕП от 25.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, с което е оставен без разглеждане списъкът на упълномощените представители на инициативния комитет.

С вх. № 301 от 25 май 2019 г. в Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, е представен списък на упълномощените представители на инициативния комитет за публикуване на интернет страницата на комисията, която е оставила без разглеждане искането на инициативния комитет, тъй като е приела, че списъкът е подаден извън законоустановения срок, регламентиран в т. 7 от Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК и т. 132 от хронограмата за изборите, приета с Решение № 6-ЕП от 25.05.2019 г.

В жалбата се твърди, че списъкът е представен в законовия срок – 25.05.2019 г., поради което инициативният комитет счита, че оспореното решение е незаконосъобразно и моли да се публикува списъкът с упълномощените представители.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с документите по преписката, намира жалбата за допустима, подадена в изискуемия от закона срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, а по същество – за неоснователна, по следните съображения:

Съгласно т. 7 от Решение № 95-ЕП от 8 април 2019 г. на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. списъкът на упълномощените представители се представя в РИК в срок до 17.00 ч. на 25 май 2019 г. От приложения към преписката входящия регистър на РИК се установява, че списъкът е предаден на РИК на 25.05.2019 г., 17.43 ч., т.е. след установения по-горе срок.

По изложените съображения Централната избирателна комисия счита, че решение № 101-ЕП от 25 май 2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети – София, е правилно и жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 124 – 126 и Решение № 95-ЕП от 08.04.2019 г. от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дияна Лидиева Йорданова, представляващ Инициативен комитет за издигане на Десислава Иванчева, като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България срещу решение № 108-ЕП от 25.05.2019 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – гр. София, чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения