Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 437-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: промяна в ОИК в община Вълчедръм, област Монтана

Постъпило е предложение вх. № ОИК-330 от 18.08.2011 г. на ЦИК от Косьо Михайлов, областен председател на ДПС - област Монтана. Същият предлага на мястото на Анастасия Владимирова Главшина да бъде назначен за секретар на ОИК в община Вълчедръм Петър Благоев Янчин и на мястото на Евстати Тодоров Лазарков да бъде назначен за член на ОИК в община Вълчедръм Георги Ангелов Митрашков.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Анастасия Владимирова Главшина - секретар.

НАЗНАЧАВА Петър Благоев Янчин, ЕГН ..., за секретар на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана.

ОСВОБОЖДАВА от състава на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана, Евстати Тодоров Лазарков - член.

НАЗНАЧАВА Георги Ангелов Митрашков, ЕГН ..., за член на ОИК в община Вълчедръм, област Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения