Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4362-МИ/НР
София, 27 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-8 от 27.02.2017 г. на ЦИК от Михаела Ясенова Крумова – преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за област Кюстендил, за промяна в ОИК – Кюстендил. Предлага се на мястото на Васил Владимиров Иванов – председател на ОИК, да бъде назначен Константин Димов Дингозов – член на ОИК, а на мястото на Константин Димов Дингозов за член на ОИК да бъде назначена Десислава Красимирова Ангелова.

Към предложението са приложени: заявление от Васил Владимиров Иванов за освобождаването му като председател на ОИК поради несъвместимост; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта, копие от дипломата за завършено висше образование и удостоверение за правоспособност на Десислава Красимирова Ангелова и 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Васил Владимиров Иванов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Константин Димов Дингозов, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото му удостоверениекато член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кюстендил, област Кюстендил, Десислава Красимирова Ангелова, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения