Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4360-НС
София, 25 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: отстраняване на участник и прекратяване на състезателна процедура с договаряне по реда на чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.02.2017 г. под № 04312-2017-0002 и в Официален вестник на Европейския съюз под № 2017/S 031-055927

На основание чл. 106, ал. 6 от ЗОП и Решение № 4276-НС от 10 февруари 2017 г. на Централната избирателна комисия за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“ от ЗОП с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 14.02.2017 г. под № 04312-2017-0002 и в „Официален вестник“ на Европейския съюз под № 2017/S 031-055927, и предвид следните МОТИВИ:

1. Резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 18 от 22.02.2017 г., изменена със Заповед № 20 от 24.02.2017 г. на г-жа Ивилина Алексиева – председател на ЦИК, за подбор на кандидатите, разглеждане и оценка на заявлението и проведени преговори с участника „Лирекс БГ“ ООД, ЕИК 121057952, по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) по обществената поръчка с горецитирания предмет, отразени в протоколи № 1 от 22.02.2017 г. и № 2 от 23.02.2017 г. от работата на комисията за извършване на подбор, в протокол № 3 от 25.02.2017 г. за резултатите от проведени преговори с поканения участник и в одобрения Доклад от 25.02.2017 г. на комисията за провеждане на процедурата за обществената поръчка, публикувани в Профила на купувача на адрес https://www.cik.bg/bg/zop/15.

2. Представеното заявление за участие, съответствието на кандидата с предварително обявените от възложителя изисквания за личното състояние и критериите за подбор, представената първоначална оферта и проведените преговори:

I. ОТСТРАНЯВА:

На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП участника „Лирекс БГ“ ООД, ЕИК 121057952, със седалище и адрес на управление: гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 306, вх. 2.

II. ПРЕКРАТЯВА:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП обществена поръчка с предмет: „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.“, поради обстоятелството, че подадената оферта е неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участника в процедурата.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 4 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 от ППЗОП протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от получаването му от участника.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения