Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 436-НС
София, 9 юли 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. извън страната

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-692 от 08.07.2021 г. за регистрация на застъпници в избирателни секции извън страната на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. Заявлението е подписано от Танзер Юсеинов Юсеинов – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“.

Към заявлението са приложени:

- списък съдържащ имената на 150 (сто и петдесет) лица, които да бъдат регистрирани като застъпници на кандидатската листа, на хартиен и технически носител;

- декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници – 150 брой;

- заверено копие от пълномощно от Мустафа Сали Карадайъ – представляващ партията, в полза на Сезгин Юсеин Мехмед;

- заверено копие от пълномощно от Сезгин Юсеин Мехмед за преупълномощаване на Танзер Юсеинов Юсеинов.

След извършена проверка, получена в Централната избирателна комисия с вх. № НС-00-692 от 08.07.2021 г. се установи, че 148 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия

На основание чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117 – 123 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 165-НС от 31 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за застъпници на кандидатска листа на политическа партия „Движение за права и свободи“ в избирателни секции извън страната следните лица:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Веселин Васков Петров

2.     

Алдомир Евгениев Алексиев

3.     

Златко Киров Лилов

4.     

Санди Георгиев Костов

5.     

Нури Лютви Ахмед

6.     

Талип Талипов Чавдаров

7.     

Ботьо Насов Зехиров

8.     

Назми Исуф Али

9.     

Аврам Иванов Асенов

10.  

Сали Фикретов Съртмачев

11.  

Алев Аляйдин Кязим

12.  

Мехмед Алиосман Мехмед

13.  

Исмаил Алиосман Мехмед

14.  

Неджмие Лютфи Мехмед

15.  

Хабибе Мехмед Юмер

16.  

Кудрет Даудов Делиибрямов

17.  

Ферхад Юсеинов Юмеров

18.  

Нурхан Адемов Кязимов

19.  

Хасан Реджебов Хасанов

20.  

Метин Юсеинов Мехмедов

21.  

Сунай Халибрям Мехмед

22.  

Раим Хюсеин Садула

23.  

Дженгис Исмет Рахим

24.  

Нехат Джемайдин Молла

25.  

Милена Йорданова Радева-Дьо Дин

26.  

Севинч Ариф Хасан

27.  

Аслъ Йозджан Шабан

28.  

Халиме Риза Садула

29.  

Фахри Ватансевер

30.  

Наджие Шюкри Ахмед Мустакова

31.  

Неджат Мюмюн Осман

32.  

Нигяр Хамидова Ахмедова

33.  

Рафет Юсеин Чауш

34.  

Мюмюн Рамадан Юмер

35.  

Румен Йосифов Венецки

36.  

Нихат Ъшък

37.  

Теодор Харизанов Хубенов

38.  

Джеват Чърак

39.  

Тюркян Абидин Ибрям

40.  

Неджати Арда

41.  

Кемал Фаик Халил

42.  

Шенол Мустан Мухарем

43.  

Ридван Адем Закир

44.  

Любомир Мирчев Вълчев

45.  

Северин Албертов Младенов

46.  

Дургуд Рамадан Мехмед

47.  

Айдън Хабилов Салиев

48.  

Танер Сали Чавуш

49.  

Лилия Алипиева Асенова

50.  

Анка Бисерова Гюнеш

51.  

Хасан Ъшъклар

52.  

Красимир Огнянов Илиев

53.  

Метин Юмер Сали

54.  

Нурай Мехмедали Исмаил

55.  

Самет Сали Мехмед

56.  

Бедри Фаик Ахмед

57.  

Исмаил Хасан Ахмед

58.  

Юксел Юсмен Тасин

59.  

Николай Миленов Чавдаров

60.  

Ибрахим Аптула Халил

61.  

Орхан Неждет Сали

62.  

Светлин Емилов Миланов

63.  

Севдалин Стефанов Радев

64.  

Юскан Осман Филиз

65.  

Юзкан Реджеб Али

66.  

Ангел Емилов Атанасов

67.  

Стамен Северинов Митков

68.  

Емил Валентинов Емилов

69.  

Левен Иванов Ангелов

70.  

Вели Себахтин Вели

71.  

Хасан Осман Мустафа

72.  

Кемал Хюсеин Мола

73.  

Юмер Мустафа Мола

74.  

Сюлейман Сюлейман Курта

75.  

Гюрдал Нурхан Бехадин

76.  

Илхан Ебазел Халил

77.  

Сергей Николов Димитров

78.  

Емил Юлиянов Вандев

79.  

Сергей Снежанов Емилов

80.  

Ибрахим Ахмедов Мехмедов

81.  

Росен Руменов Ангелов

82.  

Искрен Благоев Илиев

83.  

Деян Каменов Киров

84.  

Кемал Мехмед Ефраим

85.  

Шибил Звездов Шибилов

86.  

Илхан Иляз Иляз

87.  

Белчо Енчев Жеков

88.  

Хюсеин Догру

89.  

Хасан Билялов Хюсеинов

90.  

Хасан Бейтула Ахмед

91.  

Неша Карамфилова Джебеджи

92.  

Мехмед Тахир Мустафа

93.  

Невзат Карани Юмер

94.  

Юлиян Иванов Сираков

95.  

Николай Йорданов Ников

96.  

Давид Миленов Давидов

97.  

Ефтим Алеков Събев

98.  

Али Исмаилов Кесов

99.  

Ангел Асенов Шиваров

100.                

Николай Щилянов Мартинов

101.                

Шевкед Ахмедов Халимов

102.                

Митко Славов Банков

103.                

Гюнел Зеадинов Алимов

104.                

Наско Добрев Златев

105.                

Сивко Русев Стоев

106.                

Ерол Али Хасан

107.                

Михаил Младенов Чакъров

108.                

Севдалин Рафаилов Демиров

109.                

Севда Малинова Къран

110.                

Варол Мустафа Мустафа

111.                

Албен Насков Драганов

112.                

Даниел Славов Асенов

113.                

Адриян Асенов Асенов

114.                

Мехмед Мустафов Шерифов

115.                

Неджат Исмаил Яхя

116.                

Белан Велинов Велинов

117.                

Месут Юлиянов Йосифов

118.                

Сафет Мехмед Хасан

119.                

Бейти Сюлейман Вели

120.                

Лютви Хасан Ахмед

121.                

Селфидин Селимов Исов

122.                

Силвия Антонова Крумова

123.                

Хюсейин Али Йетим

124.                

Мустафа Ариф Муса

125.                

Юсеин Юсеин Уруч

126.                

Басри Йълмаз

127.                

Айше Закирова Мерам

128.                

Бахри Муталиб Муталиб

129.                

Ренгинар Сабри Исмет

130.                

Мехмед Али Али

131.                

Илхан Ферад Ибрям

132.                

Мехмед Емин Юсеин

133.                

Мустафа Сами Рамадан

134.                

Юсеин Есман Местан

135.                

Ниляй Мустафа

136.                

Мегдат Назми Ибрям

137.                

Галин Младенов Чавдаров

138.                

Младен Мартинов Мартинов

139.                

Касим Рами Идриз

140.                

Фатма Ахмед Халил

141.                

Зюхал Исмаил Василева

142.                

Мустафа Адем Халил

143.                

Селиме Реджеб Идриз

144.                

Илхан Сафет Мехмед

145.                

Джелал Ариф Козумали

146.                

Адем Юдаим Мехмед

147.                

Шенай Елмаз Йондер

148.                

Матей Алдинов Моллов

На застъпниците да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения