Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4359-НС
София, 24 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „АТАКА“ чрез пълномощника Магдалена Ламбова Ташева срещу решение № 46-НС от 20.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Постъпила е жалба с вх. № НС-15-113 от 23.02.2017 г. от ПП „АТАКА“ чрез пълномощника си Магдалена Ламбова Ташева срещу Решение № 46-НС от 20.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен  район - Пловдивски. С обжалваното решение РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е оставила без разглеждане като недопустима жалба вх. № 2/18.02.2017 г. от Магдалена Ташева като пълномощник на ПП „АТАКА“, с която се оспорва процедурата по провеждане на консултации за съставите на СИК на територията на oбщина Асеновград.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е неправилно и моли Централната избирателна комисия да го отмени като такова. Прави се искане ЦИК да постанови друго решение, с което да преразпредели 16 места, от които 6 ръководни, в посочените в жалбата секции.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а разгледана по същество за неоснователна.

Централната избирателна комисия счита, че обжалваното Решение на РИК в Седемнадесети изборен  район - Пловдивски, е правилно и законосъобразно. Правилни са изложените в мотивите към решението изводи и съображения за оставяне на жалбата без разглеждане като недопустима, тъй като със същата е обжалвана процедурата на проведените консултации при кмета на община Асеновград за разпределението на местата в СИК между участващите в консултациите партии и коалиции, а Изборният кодекс не предвижда самостоятелно обжалване пред РИК на провеждането на консултациите при кмета на съответната община или резултата от тях във връзка с процедурата по назначаването на секционните избирателни комисии.

Следва да се отбележи също така, че видно от приложените към преписката доказателства за проведените при кмета на община Асеновград консултации на 16.02.2017 г., ПП „АТАКА“ са били надлежно уведомени и са изпратили представител.

Предвид изложеното и на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 4, изр. първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „АТАКА“ чрез пълномощника си Магдалена Ламбова Ташева срещу Решение № 46-НС от 20.02.2017 г. на РИК в Седемнадесети изборен  район - Пловдивски, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения