Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 435-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-69 от 09.08.2011 г. от кмета на община Добрич, област Добрич, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 03.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Добрич, включително и за председател.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Добрич.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Добрич, област Добрич, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Добромир Паунов Добрев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ненка Русева Александрова

 

СЕКРЕТАР:

Даниел Георгиев Маринов

 

ЧЛЕНОВЕ:

Кольо Господинов Василев

 

 

Димитър Георгиев Василев

 

 

Димитричка Тодорова Даскалова

 

 

Димчо Илиев Илиев

 

 

Росица Светлозарова Димова

 

 

Ивелина Ганчева Илиева

 

 

Галина Стоянова Серафимова-

Иванова

 

 

Горан Панов Панов

 

 

Султана Минчева Янкова

 

 

Сениха Ахмед Рюстем

 

 

Фатма Ахмед Капитанова

 

 

Илхан Вели Мустафа

 

 

Румен Кирилов Чамурлийски

 

 

Мариана Василева Петрова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения