Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4346-НС
София, 22 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. и на регистрираните наблюдатели

Постъпило е заявление с вх. № НС-18-6 от 21.02.2017 г. на ЦИК от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, представлявано от Нели Генова Деглянска – председател на УС, чрез пълномощника Йордан Иванов Цаков, за заличаване на регистрацията на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ като българска неправителствена организация, регистрирана за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., както и на регистрираните от нея наблюдатели. Искането е мотивирано с обстоятелството, че членът на управителния съвет на сдружението Райна Лалова Дончева е номинирана за кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., вследствие на което и съгласно т. 21 от Решение № 4161-НС/31.01.2017 г. на ЦИК ще се породи несъвместимост.

Към заявлението са приложени: пълномощно в полза на Йордан Иванов Цаков, удостоверения № 1-1-НС/13.02.2017 г. и № 1-2-НС/13.02.2017 г. на ЦИК в оригинал.

Централната избирателна комисия, след като взе предвид, че сдружението е регистрирано за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. с Решение № 4303-НС от 13.02.2017 г. и със същото решение са регистрирани като наблюдатели трима упълномощени представители на сдружението, а именно Йорданка Хилендарова Змиярова, Росица Йорданова Пенкова и Райна Лалова Дончева, а с Решение № 4336-НС от 21.02.2017 г. е заличена регистрацията на Райна Лалова Дончева, намира искането за основателно.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112 и сл. от ИК и т. 21 от Решение № 4161-НС от 31 януари 2017 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“, регистрирано с Решение № 4303-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. като българска неправителствена организация.

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Росица Йорданова Пенкова и на Йорданка Хилендарова Змиярова, регистрирани като наблюдатели от сдружение „ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ“ с Решение № 4303-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК, и анулира издадените им удостоверения.

Настъпилите промени да се отразят в публичния регистър на наблюдателите.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1506-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките права – България“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1505-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1504-НС / 29.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения