Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4339-НС
София, 21 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-35 от 20.02.2017 г. е постъпило предложение от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ за област Добрич. Предлага се на мястото на Мелекбер Мустафа Абил – секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, да бъде назначена за секретар на РИК Наджие Али Адем, член на РИК, а на нейно място за член на РИК да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис.

Към предложението са приложени: заявление от Мелекбер Мустафа Абил, с което заявява желанието си да бъде освободена като секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, поради несъвместимост; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Сюзан Зекерие Рамис.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, Мелекбер Мустафа Абил, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, Наджие Али Адем, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осми изборен район – Добрички, Сюзан Зекерие Рамис, ЕГН ….

На назначените секретар и член на РИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения