Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4339-НС
София, 21 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Осми изборен район – Добрички

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-35 от 20.02.2017 г. е постъпило предложение от Ердинч Илияз Хаджиев – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ за област Добрич. Предлага се на мястото на Мелекбер Мустафа Абил – секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, да бъде назначена за секретар на РИК Наджие Али Адем, член на РИК, а на нейно място за член на РИК да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис.

Към предложението са приложени: заявление от Мелекбер Мустафа Абил, с което заявява желанието си да бъде освободена като секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, поради несъвместимост; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Сюзан Зекерие Рамис.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, Мелекбер Мустафа Абил, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на РИК в Осми изборен район – Добрички, Наджие Али Адем, ЕГН …, досегашен член, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осми изборен район – Добрички, Сюзан Зекерие Рамис, ЕГН ….

На назначените секретар и член на РИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения