Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4338-НС
София, 21 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-74/20.02.2017 г. е постъпило предложение от ПП „ГЕРБ“, подписано от Тодор Тодоров – областен координатор на ПП „ГЕРБ“, за промени в РИК в Двадесети изборен район – Силистренски. Предлага се на мястото на Велико Тодоров Димитров – член на РИК – Силистра, да бъде назначен Даниел Руменов Царянски.

Към предложението са приложени: заявление от Велико Тодоров Димитров, с което декларира желанието си да бъде освободен като член на РИК – Силистра, поради несъвместимост; заверено копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от ИК на Даниел Руменов Царянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Велико Тодоров Димитров, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесети изборен район – Силистренски, Даниел Руменов Царянски, ЕГН ....

На назначения член на РИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения