Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 4330-НС
София, 18 февруари 2017 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“

На 18 февруари 2017 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ за промени в състава на коалицията, подписано от Филип Спасов Асенов като пълномощник на Божидар Цецов Лукарски, Борислав Любенов Великов, Меглена Щилиянова Кунева, Николай Нанков Ненчев, Петър Стефанов Москов и Светослав Емилов Витков – представляващи коалицията.

Коалицията е регистрирана с Решение № 4248-НС от 7 февруари 2017 г. като коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ и с Решение № 4324-НС от 17 февруари 2017 г. на ЦИК е променен съставът чрез включване на ПП „Български Демократически Форум“ и ПП „Глас Народен“, начинът на представителство и наименованието на коалицията на „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ под № 2.2. на 18 февруари 2017 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Анекс към предизборно политическо споразумение от 18.02.2017 г. за присъединяване на ПП „Земеделски народен съюз“ към коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“, подписан от представляващите партиите от коалицията „Български земеделски народен съюз“, „Движение България на гражданите“, „Българска Нова Демокрация“, „Съюз на демократичните сили“, „Български Демократически Форум“ и „Глас Народен“ и от представителя на присъединилата се партия „Земеделски народен съюз“;
  2. Пълномощно от представляващите коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“ Божидар Цецов Лукарски, Борислав Любенов Великов, Меглена Щилиянова Кунева, Николай Нанков Ненчев, Петър Стефанов Москов и Светослав Емилов Витков в полза на Филип Спасов Асенов;
  3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Земеделски народен съюз“, издадено на 27.01.2017 г. от СГС–ТО, VI-7 състав, по ф.д. № 7509/1997 г.;
  4. Удостоверение № 48-00-30 от 30.01.2017 г. на Сметната палата на партия „Земеделски народен съюз“ за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.;
  5. Образец от подписа на председателя и представляващ партия „Земеделски народен съюз“ Румен Маринов Йончев;
  6. Образец от печата на присъединилата се партия „Земеделски народен съюз“.

Налице са изискванията на чл. 144, ал. 1, 2 и 5 от ИК и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1, 2 и 5 и чл. 140, ал. 3, т. 1 от Изборния кодекс и т. 29 и 30 от Решение № 4133-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА промяна в състава на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК – ГЛАС НАРОДЕН“, регистрирана с Решение № 4324-НС от 17 февруари 2017 г. на ЦИК, с включване на партия „Земеделски народен съюз“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Календар

Решения