Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 433-ПВР/МИ
София, 18 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сапарева баня, област Кюстендил, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-124 от 11.08.2011 г. от кмета на община Сапарева баня, област Кюстендил, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протоколи за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Сапарева баня.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Сапарева баня.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сапарева баня, област Кюстендил, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Александър Димитров Алащинов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Николова Палева

 

СЕКРЕТАР:

Йорданка Лазарова Наумова-Методиева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емилия Димитрова Гелева

 

 

Милена Кирилова Дашева

 

 

Татяна Ангелова Костадинова

 

 

Елена Михайлова Димитрова

 

 

Йордан Филипов Раков

 

 

Мария Апостолова Василева

 

 

Сашо Стойчев Янев

 

 

Никола Цветанов Динев

 

 

Станимир Георгиев Велев

 

 

Бисер Стаменов Велинов

 

 

Малинка Василева Минчева

 

 

Иванка Милчова Митина

 

 

Калинка Василева Андреева

 

 

Анета Евтимова Трайкова

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения